Catre pagina principala a sitului VB Count
.
VB Count - Program de contabilitate financiara
.
Catre pagina Contabilitate a sitului VB Count
Catre pagina de Salarizare a sitului VB Count
Catre pagina de Stocuri a sitului VB Count
Catre pagina de Imobilizari a sitului VB Count
Catre pagina de Intrebari a sitului VB Count
Catre pagina de Download a sitului VB Count

Calendarul obligaţiilor fiscale - Luna Februarie

|Obligaţii fiscale (FAQ) VB Count|   |Calendarul obligaţiilor fiscale|   |Formulare fiscale|

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

            1. Calendarul obligaţiilor fiscale.
            Aici veţi putea găsi un calendar al tuturor obligaţiilor fiscale transpuse în declaraţii "de depus". Acest calendar este realizat pe baza legislaţiei în vigoare la data realizării acestei documentaţii şi pe baza documentaţiilor inserate pe situl Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscale.

Nr. crt.
Termen
Obligaţia
Categorii de contribuabili şi informaţii generale
Baza legală
Formulare/ tipizate
1.
01.02.
Depunere situaţie centralizatoare privind cantităţile achiziţionate şi utilizate în regim de scutire de accize în decursul unui an calendaristic.
Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final.
HG 1620/ 2009 alin. (10) al pct. 23.3 de la titlul VII
-
2.
01.02.
Depunere cerere pentru opţiunea de a determina venitul net în sistem real, odată cu
Contribuabilii care obţine venituri din activităţi independente, impuşi pe bază de norme de venit
Cod fiscal art. 51 alin. (3); OMEF 2371/ 2007
-
-
-
Depunere declaraţie privind venitul estimat sau
Contribuabilii care obţine venituri din drepturi de proprietate intelectuală
Cod fiscal art. 51 alin. (3); OMEF 2371/ 2007
Formular 220
-
-
Depunerere cerere pentru renunţarea la opţiunea de determinare a venitului net în sistem real, în situaţia în care au fost impuşi în sistem real timp de 2 ani consecutivi.
Contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole, conform Cod fiscal art. 71
Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor (sub 5 contracte de închiriere)
Cod fiscal art. 73 alin. (2); OMEF 2371/ 2007
Cod fiscal art. 62 alin. (3)
-
3. 05.02.
Depunere jurnale priviund livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna anterioară.
Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/ depozitare.
Similar pct. 1 (data de 07.01.)
-
4.
15.02.
Depunere situaţie livrări de ţigarete în luna... pentru luna precedentă.
Antrepozitarii autorizaţi, operatorii înregistraţi/ destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de astfel de produse.
Similar pct. 7 ( data de 15.01.)
Formular situaţie
5.
15.02.
Depunere jurnale privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precedentă.
Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare. Similar pct. 8 (data de 15.01.)
-
6.
15.02.
Depunere situaţie centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile.
Operatorii înregistraţi şi neînregistraţi, precum şi reprezentanţii fiscali.
Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali.
Similar pct. 9 (data de 15.01.)
Formular situaţie
7.
15.02.
Depunere situaţie privind achiziţia şi utilizarea alcoolului etilic şi a produselor alcoolice în regim de scutire de accize pentru luna precedentă
Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final.
Similar pct. 6 (data de 15.01.)
-
8.
15.02.
Depunere situaţie centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precedentă.
Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final.
Similar pct. 10 (data de 15.01.)
-
9.
15.02.
Depunere (transmisie on-line) situaţie privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de alcool şi băuturi spirtoase pentru luna precedentă.
Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare (se transmite on-line la autoritatea vamală teritorială). Similar pct. 11 (data de 15.01.)
Formular situaţie
10.
15.02.
Depunere evidenţă achiziţionare, utilizare şi returnare marcaje pentru luna precedentă. Antrepozitarii autorizaţi, operatorii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării. Similar pct. 12 (data de 15.01.)
Formular evidenţă
11.
15.02.
Transmitere on-line situaţie cu privire la produsele accizabile, la autoritatea vamală teritorială, pentru luna precedentă. Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare produse accizabile precum şi terminalul petrolier cu ieşire în port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operaţiunile desfăşurate în incinta acestuia. Similar pct. 13 (data de 15.01.)
-
12.
15.02.
Depunere situaţie privind modul de valorificare a alcoolului şi distilatelor pentru luna precedentă. Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi importatorii de alcool şi de distilate. Similar pct. 14 (data de 15.01.)
-
13.
15.02.
Depunere declaraţie recapitulative privind livrările/ achiziţiile/ prestările intracomunitare de bunuri (VIES).
Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 din Codul fiscal.
Cod fiscal art. 1564; OPANAF 76/ 2010.
Formular 390
14.
25.02.
Depunere declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturile consulare acreditate în România pentru luna precedentă. Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România. Similar pct. 19 (data de 25.01.)
Formular 224
15.
25.02.
Depunere situaţie centralizatoare privind achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile pentru luna precedentă. Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile. Similar pct. 20 (data de 25.01.)
-
16.
25.02.
Depunere declaraţie privind taxele de organizare şi exploatare a jocurilor de noroc pentru luna precedentă. Organizatorii de jocuri de noroc. Declaraţia se depune pentru poziţiile 10, 13 şi 14 din nomenclatorul jocurilor cuprins în OPANAF 1541/ 2010. Similar pct. 24 (data de 25.01.)
Formular 105
17.
25.02.
Depunere declaraţie privind accizele pentru luna precedentă. Orice plătitor de accize armonizate şi alte produse accizabile. Similar pct. 21 (data de 25.01.)
Formular 103
18.
25.02.
Depunere decont de taxă pe valoarea adăugată pentru luna precedentă. Lunar pentru persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153.
Trimestrial pentru persoana impozabilă care în cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifra de afaceri din operaţiuni taxabile şi/ sau scutite cu drept de deducere şi/ sau neimpozabile în România conform art. 132 şi art. 133, dar care dau drept de deducere conform art. 145 alin. (2) lit. b), care nu a depăşit plafonul de 100.000 euro, cu excepţia celei care a efectuat în cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achiziţii intracomunitare de bunuri.
Semestrial în conformitate cu aprobări (dacă efectuează operaţiuni impozabile pe max. 3 luni calendaristice dintr-un semestru).
Anual în conformitate cu aprobări (dacă efectuează operaţiuni impozabile pe max. 6 luni calendaristice dintr-un an).
Similar pct. 22 (data de 25.01.)
Formular 300
19.
25.02.
Depunere decont special de taxă pe valoarea adăugată pentru luna precedentă. Persoanele impozabile care efectuează numai livrări de bunuri sau prestări de servicii pentru care taxa nu este deductibilpă (operaţiuni scutite conform art. 141) ori sunt supuse regimului special de scutire pentru întreprinderi mici prevăzute la art. 152, care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA şi nici nu au obligaţia de a se înregistra, conform art. 153, dar care sunt înregistrate conform art. 1531. Persoanele juridice neinpozabile, care sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 1531. Persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. b) - d) şi f) - g). Similar pct. 23 (data de 25.01.)
Formular 301
20.
25.02.
Depunere declararaţie şi plata impozitului pe profitul anual.
- Organizaţiile nonprofit

- Contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură

- Contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) lit. b), care definitivează până la data de 15 februarie închiderea exerciţiului financiar anterior
Cod fiscal  art. 34 ali. (4); OPANAF 1607/ 2009.
Cod fiscal art. 34 alin. (5); OPANAF 1607/ 2009
Cod fiscal art. 34 alin. (11); OPANAF 1607/ 2009
Formular 101
21.
25.02.
Depunere declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul ....
Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de  TVA conform art. 153 a căror cifra de afaceri efectiv realizată la finele anului calendaristic este inferioară sumei de 10.000 euro.
Cod fiscal art. 1563 alin. (4); OPANAF 1/ 2008.
Formular 392A
22.
25.02.
Depunere cerere privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic pentru anul curent.
Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal
OPANAF 6/ 2010
Formular 306
23.
25.02.
Depunere declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul... .
Persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, a căror cifra de afaceri realizată la finele anului calendaristic, excluzând veniturile din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane cuprinsă între 10.000 şi 35.000 de euro.
Cod fiscal art. 1563 alin. (5); OPANAF 1/ 2008
Formular 392B
24.
25.02.
Depunere declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul... .
Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, care în cursul anului precedent au prestat servicii de transport internaţional de persoane.
Cod fiscal art. 1563 alin. (6); OPANAF 1/ 2008
Formular 393
25.
25.02.
Depunere declaraţie privind subvenţiile sau transferurile primite de la bugetul de stat, neregularizate şi nerestituite în termenul legal pentru anul anterior.
Operatorii economici care au beneficiat de subvenţii sau transferuri de la bugetul de stat şi nu au regularizat şi restituit aceste sume la bugetul de stat până la data de 31 ianuarie (anul curent).
OUG 37/ 2008 art. 9; OMEF 1224/ 2008.
Formular declaraţie
26.
25.02.
Depunere declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat privind:
-
-
Formular 100
-
-
-a- Calcularea şi virarea impozitului pe venitul persoanelor fizice pentru luna precedentă.
Contribuabilii persoane juridice sau fizice care reţin la sursă impozitul  pe venit. Se declară şi impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi. Similar pct. 25 lit. a) (25.01.)
-
-
-
-b- Declararea impozitului pe ţiţeiul de producţie internă pentru luna precedentă.
Orice operator economic, plătitor de impozit la ţiţeiul din producţia internă. Similar pct. 25 lit. b) (25.01.)
-
27.
25.02.
Depunere declaraţie privind obligaţiile de plară la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale pentru luna precedentă. Plătitorii de contribuţii cărora le revin obligaţii de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, cu excepţia celor care au obligaţii fiscale trimestrial sau semestrial. Similar pct. 26 (25.01.)
Formular 102|Termeni şi condiţii de utilizare|

Copyright 2002-2013 - S.C. "Provasbo" S.R.L.
(Toate  drepturile rezervate)

Powered by Medow