Catre pagina principala a sitului VB Count
.
VB Count - Program de contabilitate financiara
.
Catre pagina Contabilitate a sitului VB Count
Catre pagina de Salarizare a sitului VB Count
Catre pagina de Stocuri a sitului VB Count
Catre pagina de Imobilizari a sitului VB Count
Catre pagina de Intrebari a sitului VB Count
Catre pagina de Download a sitului VB Count

Calendarul obligaţiilor fiscale - Luna Decembrie

|Obligaţii fiscale (FAQ) VB Count|   |Calendarul obligaţiilor fiscale|

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

            1. Calendarul obligaţiilor fiscale.
            Aici veţi putea găsi un calendar al tuturor obligaţiilor fiscale transpuse în declaraţii "de depus". Acest calendar este realizat pe baza legislaţiei în vigoare la data realizării acestei documentaţii şi pe baza documentaţiilor inserate pe situl Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscale.
Declaraţii lunare
Nr. crt.
Termen
Obligaţia
Categorii de contribuabili
Baza legală
Formulare/ tipizate
1.
07.01.
Depunere jurnale privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precedentă
Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/ depozitare
H.G. 1620/ 2009 până la 01.04.2010; alin. (7) al pct. 23.1 de la titlul VII; de la 01.04.2010 alin. (11) al pct. 113.1
-
2.
15.01.
Depunere situaţie privind achiziţia şi utilizarea alcoolului etilic şi a produselor alcoolice în regim de scutire de accize pentru luna precedentă. Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final. H.G. 1620/ 2009 până la 01.04.2010; alin. (27) al pct. 22 de la titlul VI; de la 01.04.2010 alin. (25) al pct. 111. -
3.
15.01.
Depunere situaţie livrări de ţigarete în luna... anul... pentru luna precedentă.
Antrepozitarii autorizaţi, operatorii înregistraţi/ destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de astfel de produse. H.G. 1620/ 2009 până la 01.04.2010; alin. (1) al pct. 52 de la titlul VII; de la 01.04.2010 alin. (1) al pct. 52. Formular situaţie
4.
15.01.
Depunere jurnale privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precedentă. Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare. H.G. 1620/ 2009 până la 01.04.2010, alin. (9) al pct. 23.1. de la titlul VII; de la 01.04.2010, alin. (13) al pct. 113.1 de la titlul VII -
5.
15.01.
Depunere situaţie centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna  precedentă. Operatorii înregistraţi şi neînregistraţi, precum şi reprezentanţii fiscali.
Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii  fiscali.
Până la 01.04.2010 art. 19210 Cod fiscal.
De la 01.04.2010 art. 20650 Cod fiscal.
Formular situaţie
6.
15.01.
Depunere situaţie centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precedentă. Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final.
H.G. 1620/ 2009 până la 01.04.2010 alin (15) al pct 51.3 de la titlul VII; de la 01.04.2010 alin. (22) al pct. 82.
-
7.
15.01.
Depunere (transmisie on-line) situaţie privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de alcool şi băuturi spirtoase pentru luna precedentă.
Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare (se transmite on-line la autoritatea vamală teritorială).
H.G. 1620/ 2009, pct. 109 la titlul VII.
Formular situaţie
8.
15.01.
Depunere evidenţă achiziţionare, utilizare şi returnare marcaje pentru luna precedentă. Antrepozitarii autorizaţi, operatorii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării.
H.G. 1620/ 2009 până la 01.04.2010, alin. (9) al pct. 28 de la titlul VII.
Formular evidenţă
9.
15.01.
Transmitere on-line situaţie cu privire la produsele accizabile, la autoritatea vamală teritorială, pentru luna precedentă. Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare produse accizabile precum şi terminalul petrolier cu ieşire în port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operaţiunile desfăşurate în incinta acestuia.
Art. 197 Cod fiscal, art. 20655 anexele 48 şi 49 la H.G. 44 după 01.04.2010.
-
10.
15.01.
Depunere situaţie privind modul de valorificare a alcoolului şi distilatelor pentru luna precedentă.
Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi importatorii de alcool şi de distilate.
Cod fiscal art 237 (abrogată începând cu 01.04.2010)
-
11.
25.01.
Depunere declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturile consulare acreditate în România pentru luna precedentă.
Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România.
Cod fiscal art. 60 OMEF 2371/ 2007
Formular 224
12.
25.01.
Depunere situaţie centralizatoare privind achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile pentru luna precedentă.
Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile.
Cod fiscal art. 19210 până la 01.04.2010 şi art. 20650 după 01.04.2010.
-
13.
25.01.
Depunere declaraţie privind accizele pentru luna precedentă.
Orice plătitor de accize armonizate şi alte produse accizabile.
Până la 01.04.2010 art. 194 şi 214, după 01.04.2010 art. 20652 Cod fiscal şi art. 214 OPANAF 101/ 2008
Formular 103
14.
25.01.
Depunere decont de taxă pe valoarea adăugată pentru luna precedentă.
Lunar pentru persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153.
Trimestrial pentru persoana impozabilă care în cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifra de afaceri din operaţiuni taxabile şi/ sau scutite cu drept de deducere şi/ sau neimpozabile în România conform art. 132 şi art. 133, dar care dau drept de deducere conform art. 145 alin. (2) lit. b), care nu a depăşit plafonul de 100.000 euro, cu excepţia celei care a efectuat în cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achiziţii intracomunitare de bunuri.
Semestrial în conformitate cu aprobări (dacă efectuează operaţiuni impozabile pe max. 3 luni calendaristice dintr-un semestru).
Anual în conformitate cu aprobări (dacă efectuează operaţiuni impozabile pe max. 6 luni calendaristice dintr-un an).
OPANAF 1746/ 2008
Formular 300
15.
25.01.
Depunere decont special de taxă pe valoarea adăugată pentru luna precedentă.
Persoanele impozabile care efectuează numai livrări de bunuri sau prestări de servicii pentru care taxa nu este deductibilpă (operaţiuni scutite conform art. 141) ori sunt supuse regimului special de scutire pentru întreprinderi mici prevăzute la art. 152, care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA şi nici nu au obligaţia de a se înregistra, conform art. 153, dar care sunt înregistrate conform art. 1531. Persoanele juridice neinpozabile, care sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 1531. Persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. b) - d) şi f) - g).
Art. 1563 alin. (2) Cod fiscal şi OPANAF 75/ 2010.
Formular 301
16.
25.01.
Depunere declaraţie privind taxele de organizare şi exploatare a jocurilor de noroc pentru luna precedentă.
Organizatorii de jocuri de noroc. Declaraţia se depune pentru poziţiile 10, 13 şi 14 din nomenclatorul jocurilor cuprins în OPANAF 1541/ 2010.
OUG 77/ 2009 art. 14 şi OPANAF 1451/ 2010
Formular 105
17.
25.01
Depunere declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat privind:
-
-
Formular 100
-
-
-a- Calcularea şi virarea impozitului pe venitul persoanelor fizice pentru luna precedentă.
Contribuabilii persoane juridice sau fizice care reţin la sursă impozitul  pe venit. Se declară şi impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi.
Cod fiscal art. 52 alin. (3) art. 58 şi 116; O.G. 92/ 2003 art. 81; OPANAF 101/ 2008.
-
-
-
-b- Declararea impozitului pe ţiţeiul de producţie internă pentru luna precedentă.
Orice operator economic, plătitor de impozit la ţiţeiul din producţia internă.
Cod fiscal art. 217; OPANAF 101/ 2008.
-
-
-
-c- Calcularea, virarea şi declararea impozitului aferent veniturilor din salarii, precum şi impozitul reţinut la sursă potrivit art. 52 alin. (1) lit. d), pentru trim IV 2009
Asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, precum şi de către persoanele fizice care au calitatea de angajator.
Cod fiscal art. 52 alin. (1) lit. d); OG 92/ 2003 art. 81, 11 alin. (7) lit. a); OPANAF 101/ 2008
-
-
-
-d- Calcularea şi virarea impozitului pentru trim. IV 2009
Plătitorii de venituri pentru venitul obţinut de o persoană fizică, rezidentă sau nerezidentă, dintr-o asociere fără personalitate juridică cu o microîntreprindere
Cod fiscal art. 111; OG 92/ 2003 art. 81; OPANAF 101/ 2008
-
-
-
-e- Efectuarea plăţilor anticipate, în contul impozitului pe profit anual
Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, inclusiv societăţile comerciale bancare, persoane juridice române, şi sucursale din România ale băncilor, persoane juridice străine.
Cod fiscal art. 34 alin. (1) lit. a), b) şi alin. (6)
-
-
-
-f- Calcularea şi virarea impozitului pe profit pe trim. IV 2009
- Persoanele juridice străine care realizează venituri din/ sau în legătură cu proprietăţi imobiliare situate în România sau din vânzarea/ cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română.
Cod fiscal art. 34 alin. (3), art. 13 lit. d)
-
-
-

- Asocierile fără personalitate juridică
Cod fiscal art. 13 lit. c) şi e), art. 34 alin. (2)
-
-
-
-g- Calcularea, virarea şi declararea impozitului aferent veniturilor din salarii, precum şi impozitul reţinut la sursă, pentru semestrul II 2009
Asociaţii, fundaţii sau alte entităţi fără scop patrimonial, cu excepţia instituţiilor publice
Cod fiscal art. 52 alin. (1) lit. d), art. 58 OG 92/ 2003 art. 81, 111 alin. (7) lit. b) OPANAF 101/ 2008
-
18.
25.01.
Depunere declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale pentru luna precedentă.
Plătitorii de contribuţii cărora le revin obligaţii de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, cu excepţia celor care au obligaţii fiscale trimestrial sau semestrial.
OG 92/ 2003 art. 111 alin. (6); OPANAF 101/ 2008
Formular 102
-
-
- pentru trim. IV 2009
Asocierile fără personalitate juridică constituite între persoanele fizice, precum şi de către persoanele fizice care au calitatea de angajator.
OG 92/ 2003 art. 81, 111 alin. (7) lit. a); OPANAF 101/ 2008
-
-
-
- pentru semestrul II 2009
Asociaţii, fundaţii sau alte entităţi fără scop patrimonial, cu excepţia instituţiilor publice
OG 92/ 2003 art. 81, 111 alin. (7) lit. b); OPANAF 101/ 2008
-

Declaraţii periodice
Nr. crt.
Termen
Obligaţia
Categorii de contribuabili
Baza legală
Formulare/ tipizate
1.
15.01. Depunere declaraţie privind venitul estimat pentru anul încheiat. Persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere (venituri care vor fi calificate în categoria veniturilor din activităţi independente; dacă aceste persoane au realizat şi în anul anterior venituri clasificate în această categorie pe baza datelor de la 31 decembrie, atunci nu mai este necesară depunerea acestei declaraţii). Cod fiscal art. 46; H.G. 44/ 2004 pct. 232 şi Ordin ANAF 2333/ 2007., OMEF 2371/ 2007. Formular 220
2.
15.01.
Depunere declaraţie privind producţia de vinuri liniştite realizată şi comercializată în calitate de mic producător aferentă sem. II 2009. Micii producători de vinuri liniştite au obligaţia ca în fiecare an să depună semestrial, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare semestrului, la autoritatea vamală teritorială, o declaraţie privind cantitatea de vunuri liniştite produsă, precum şi cantităţile de vinuri comercializate în perioada de raportare. H.G. 1620/ 2009 până la 01.04.2010 alin. (8) al pct. 7 de la titlul VII; de la 01.04.2010 alin. (19) al pct. 83. Formular declaraţie
3.
15.01.
Depunere situaţie privind achiziţia şi utilizarea produselor energetice în regim de scutire de accize aferentă trim. IV 2009. Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizatori finali. H.G. 1620/ 2009 până la 01.04.2010; alin. (16) al pct.  23.2 şi alin. (14) al pct. 23.7 de la titlul VII. Formular situaţie
4.
15.01.
Depunere declaraţie pe propria răspundere privind capacităţile de producţie de bere pentru anul 2009. Antrepozitarii autorizaţi ca mici producători de bere. Până la 01.04.2010 art. 169, alin. (3) Cod fiscal şi alin. (1) al pct. 41 de la titlul VII din normele metodologice de aplicare ale Codului fiscal; de la 01.04.2010 art. 20610, alin. (4) Cod fiscal. -
5.
25.01.
Depunere declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu a efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 Cod fiscal, care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri şi care nu au depăşit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor. Cod fiscal art. 1561 OPANAF 7/ 2010. Formular 094
6.
25.01.
Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica în 2010 şi a modului de determinare a acesteia. Persoanele impozabile cu regim mixt pentru care ponderea operaţiunilor cu drept de deducere în totalul operaţiunilor se modifică în anul curent faţă de anul precedent, trebuie să comunice organului fiscal competent, la începutul fiecărui an fiscal, cel târziu până la data de 25 ianuarie inclusiv, pro-rata provizoriue care va fi aplicată în anul respectiv, precum şi modul de determinare a acesteia. Cod fiscal art. 147 alin. 9 -
7.
25.01.
Solicitarea pro-ratei speciale. Persoana impozabilă cu regim mixt, în situaţii speciale, solicită MFP aprobarea aplicării unei pro-rate speciale Cod fiscal art. 147 alin. 14 -
8.
25.01.
Reţinerea, declararea şi plata impozitului pe dividende. Persoana juridică română care plăteşte dividende către o persoană juridică română, în cazul în care dividendele distribuite nu au fost plătite până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale. Cod fiscal art. 36 alin. (3). Formular 100
9.
25.01.
Depunere declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, aferente sem. II 2009 Notarii publici. Cod fiscal art. 773; OMEF/ OMJ 1706/ 1889 C/ 2008 Formular 208
10.
25.01.
Depunere declaraţie informativă privind livrările/ prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, aferente sem. II 2009 Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România pentru toate livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile de bunuri şi servicii realizate pe teritoriul României, către/ de la alte persoane impozabile întrgistrate în scopuri de TVA în România. OPANAF 7025/ 2007 art. 521 alin. (1) Cod procedură fiscală Formular 394
11.
25.01.
Depunerea declaraţiei privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trim. IV 2009. Persoanale juridice constituite între contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e) din Codul fiscal. OPANAF 101/ 2008. Formular 104
12.
25.01.
Depunere declaraţie recapitulativă privind livrările/ achiziţiile/ prestările intracomunitare de bunuri VIES aferent trim. IV 2009. Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA care au efectuat în trimestrul de raportare livrări, achiziţii în ţările membre ale Uniunii Europene, sau livrări şi achiziţii în cadrul unei operaţiuni triunghiulare. Cod fiscal art. 1564. Formular 390|Termeni şi condiţii de utilizare|

Copyright 2002-2013 - S.C. "Provasbo" S.R.L.
Powered by Medow