Catre pagina principala a sitului VB Count
.
VB Count - Program de contabilitate financiara
.
Catre pagina Contabilitate a sitului VB Count
Catre pagina de Salarizare a sitului VB Count
Catre pagina de Stocuri a sitului VB Count
Catre pagina de Imobilizari a sitului VB Count
Catre pagina de Intrebari a sitului VB Count
Catre pagina de Download a sitului VB Count

Formulare fiscale fără caracter periodic
(
numerotate)

|Obligaţii fiscale (FAQ) VB Count|   |Calendarul obligaţiilor fiscale|

            2. Formulare fiscale individualizate prin numerotare.
            Aici veţi putea găsi formularele fiscale care nu au un caracter periodic, fiind utilizate pentru diverse "relaţii" cu organele administraţiei fiscale şi care se individualizează prin atribuirea unui număr de identificare. Această "colecţie" este realizată pe baza legislaţiei în vigoare la data realizării acestei documentaţii şi pe baza materialelor informative inserate pe situl Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscale.

Nr. crt.
Numărul formularului
Denumire formular
Categorii de contribuabili şi informaţii generale
Baza legală
Formulare/ tipizate
1.
010
Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică.
Se completează de persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică.
Declaraţia de înregistrare se completează, de regulă, la înfiinţare (cu ocazia primei înregistrări fiscale), iar declaraţia de menţiuni se completează ori de cât ori se modifică datele declarate anterior. Ea se depune direct sau prin împuternicit la registratura organului fiscal competent ori prin poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare. Organul fiscal competent este: a. pentru contribuabilii care se înregistrează direct, prin împuternicit sau reprezentant legal, organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul sau, în cazul depunerii declaraţiei de menţiuni, organul fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat; b. pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent penru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.
Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală şi eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum şi la actualizarea informaţiilor. Se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează la contribuabil. iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.
OMFP 1059/ 2010
Formular 010
2.
020
Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române.
Se completează de persoanele fizice, altele decât cele care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală şi eliberarea certificatului de înregistrare fiscală (fiind completată, de obicei, cu ocazia înfiinţării), precum şi la actualizarea informaţiilor (ori de câte ori se modifică datele declarate anterior).
Declaraţia se depune direct sau prin împuternicit/ reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent, sau prin poştă cu scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare.
Organul fiscal competent este: a. pentru contribuabilii care se înregistrează direct sau prin împuternicit organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul sau, în cazul depunerii declaraţiei de menţiuni, organul fiscal în a căpui rază teritorială se află sursa de venit; b. pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.
Formularul se completează în două exemplare, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.
OMFP 262/ 2007
Formular 020
3.
030
Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice străine.
Se completează de persoanele fizice străine, altele decât cele care desfăşoară în mod independent activităţi economice autorizate, sau exercită profesii libere. Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înfiinţării, iar declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.
Declaraţia se depune direct sau prin împuternicit/ reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent, sau prin poştă cu scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare.
Organul fiscal competent este: a. pentru contribuabilii care se înregistrează direct sau prin împuternicit organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul sau, în cazul depunerii declaraţiei de menţiuni, organul fiscal în a căpui rază teritorială se află sursa de venit; b. pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.

Se completează în dou exemplare, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal compentent.
OMFP 262/ 2007. Formular 030
4.
040
Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru instituţiile publice. Se completează de instituţii publice. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală (de regulă fiind realizată cu ocazia înfiinţării) şi eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum şi la actualizarea informaţiilor (ori de câte ori se modifică datele declarate anterior). Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal competent sau la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare.
Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal instituţia publică.
Formularul se  completează în două exemplare, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de instituţia publică, iar celălalt se depune la organul fiscal compentent.
OMFP 262/ 2007
Formular 040
5.
050
Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal a contribuabilului. Cererea se depune în cazul în care domiciliul fiscal este diferit de domiciliul sau sediul social, ori în cazul în care contribuabilul îşi schimbă domiciliul fiscal declarat anterior. Se depune direct sau prin împuternicit/ reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent, sau la poştă prin  scrisoare recomandată, în a cărui rază teritorială se află noul domiciliu fiscal şi va fi însoţită de documente care să facă dovada deţinerii sau ocupării legale a spaţiului pentru noul domiciliu fiscal.
Formularul se  completează în două exemplare, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil (nu este obligatoriu dar este indicat), iar celălalt se depune la organul fiscal compentent.
OMFP 262/ 2007.
Formular 050
6.
060
Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru sediile secundare. Se utilizează la înregistrarea sediilor secundare care au obligaţii de plată fiind completată şi depusă de către contribuabilii care, potrivit Legii 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulteriore, au organizate puncte de lucru cu minimum 5 angajaţi pentru respectivul punct de lucru şi au obligaţa să socilite înregistrarea fiscală a acestora, ca plătitor de impozit pe venituri din salarii.
Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înfiinţării, iar declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior. Ea se depune direct sau  prin împuternicit/ reprezentant legal/ reprezentant fiscal la registratura organului fiscal competent sau la poştă pri scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare.
Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află punctul de lucru.
Se întocmeşte în două exemplare, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

OMFP 2296/ 2007.
Formular 060
7.
070
Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.
Se completează de contribuabilii persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independenjt sau exercită profesii libere. Delaraţia de înregistrare se completează cu ocazia pimei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înfiinţări, iar declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior. Sunt exceptaţi contribuabilii care desfăşoară exclusiv activităţi într-o formă de asociere.
Declaraţia se depune direct sau prin împuternicit/ reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent, sau prin poştă cu scrisoare recomandată. Organul fiscal competent este: a. pentru contribuabilii care se înregistrează direct sau prin împuternicit, organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul contribuabilul sau, în cazul depunerii declaraţiei de menţiuni, organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa e venit; b. pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.
Formularul se completează în două exemplare, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datle prevăzute. Un exemplar se păstrează la contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.
OMFP 262/ 2007.
Formular 070
8.
080
Declaraţie de modificare a domiciliului fiscal. Se completează de asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică. Începând cu 1 ianuarie 2007, domiciliul fiscal al contribuabililor este sediul acestora sau locul unde îşi desfăşoară efectiv activitatea principală. Contribuabilii menţionaţi, înregistraţi la 1 septembrie 2006, au obligaţia să solicite modificarea domiciliului fiscal, în vederea eliberării certificatului de înregistrare conţinând adresa noului domiciliu fiscal. Prezentarea acestei declaraţii trebuie să fie însoţită de o copie de pe certificatul de înregistrare fiscală emis anterior şi de actele doveditoare ale informaţiilor cuprinse în această declaraţie. Se întocmeşte în două exemplare, unul fiind păstrat de contribabil, celălalt fiind depus la organul fiscal competent (şi se poate utiliza echipament informatic pentru editare).
OMFP 1346/ 2006.
Formular 080
9.
090
Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi stabiliţi în spaţiul comunitar care se înregistrează direct. Contribuabilii nerezidenţi, stabiliţi în spaţiul comunitar, care au dreptul de a înregistra direct în România, au obligaţia de a depune acest formular la Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Minicipiului Bucureşti. Formularul se depune direct la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată, şi va fi însoţit de o copie autentificată a certificatului de înregistrare eliberat de autoritatea fiscală din ţara în care este stabilit contribuabilul. Copia certificatului de înregistzrare va fi însoţită de traducerea în limba română, certificată de traducători autorizaţi. Declaraţia se completează de către contribuabil sau de către împuternicit înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute în formular.
Declaraţia nu se completează de către contribuabilii nerezidenţi care au desemnat un reprezentant fiscal şi nici de către persoanele impozabile care au un sediu fix în România.
OPANAF 7/ 2010.
Formular 090
10.
091
Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/ Declaraţie de menţiuni a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare.
Declaraţia se depune de către: a. persoana impozabilă care are sediul activităţii în România şi persoana juridică neimpozabilă stabilită în România, neînregistrate şi care nu au obligaţia să se înregistreze conform. art. 153 din Codul fiscal şi care nu sunt deja înregistrate conform art. 1531 alin. (1) lit. b) sau c) ori alin. (2), care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, înainte de efectuarea achiziţiei, dacă valoarea depăşeşte plafonul în anul calendaristic în care are loc achiziţia; b. persoana impozabilă care are sediul activităţii în România, neînregistrată şi care jnu are obligaţia să se înregistreze conform art. 153, care nu este deja înregistrată conform art. 1531 alin. (1) lit. a( sau c) ori alin. (2), dacă prestează servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei conform echivalentului din legislaţia altui stat membru conform art. 150 alin. (2), înainte de prestarea serviciului; c. persoana impozabilă care îşi are stabilit sediul activităţii în România, care nu este înregistrată şi nu are obligaţia să se înregistreze conform art. 153, care nu este deja înregistrată conform art. 1531 alin. (1) lit. a( sau c) ori alin. (2), dacă primeşte de la un prestator, persoană stabilită în alt stat membru, servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. 150 alin. (2), înaintea primirii serviciilor; d. persoana impozabilă care are sediul activităţii în România, dacă nu este înregistrată şi nu este obligată să se înregistreze conform art. 153, şi persoana juridică neimpozabilă stabilită în România, dacă nu este înregistrată şi nu este obligată să se înregistreze conform art. 1531, în cazul în care realizează achiziţii intracomunitare, conform art. 126 alin. (6). Declaraţia se completează în două exemplare: a. un exemplar, însoţit de o copie de pe certificatul de înregistrare/ certificatul de înregistrare fiscală, precum şi de pe decizia de înregistrare a domiciliului fiscal (decizia de înregistrare a domiciliului fiscal la cererea contribuabilului sau decizia privind modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului), după caz, se depune la registratura organului fiscal competent şi b. un exemplar se păstrează de către contribuabil.
OPANAF 7/ 2010
Formular 091
11.
092
Declaraţie de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România.
Declaraţia se depune la organul fiscal competent, în 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziţiei intracomunitare. Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute un exemplar semnat şi ştampilat conform legii fiind depus la unitatea fiscală, direct la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată iar al doilea exemplar se păstrează de către persoana impozabilă. OPANAF 1165/ 2009
Formular 092
12.
093
Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/ Declaraţie de menţiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe.
Declaraţia se completează de persoanele impozabile stabilite în România prin unul sau mai multe sedii fixe, conform art. 1251 alin. (2) lit. b) di Codul fiscal, care sunt obligate să solicite înregistrarea în scopuri de TVA în condiţiile prevăzute la art. 153 alin. (2). Formularul se depune la organul fiscal competent şi se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar semnat şi ştampilat se depune la unitatea fiscală, direct la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată iar un exemplar se păstreaqză de către persoana impozabilă.
OPANAF 7/ 2010.
Formular 093
13.
122
Delaraţie privind accizele aferente diferenţelor de produse accizabile transportate în regim suspensiv.
Declaraţia se depune de către antrepozitarul autorizat, în cadrul neprimirii exemplarului 3 al documentului administrativ de însoţire de la antrepozitul fiscal primitor, în situaţia livrărilor de produse accizabile în regim suspensiv, în maximum 5 zile de la expirarea termenului de 45 de zile lucrătoare de la data expedierii produsului accizabil.
Declaraţia se depune în format electronic, astfel: a. la registratura organului fiscal competent; b. la poştă, prin scrisoare recomandată; c. prin SEN, de către marii contribuabili. Formatul electronic, depus pe suport electronic, va fi însoţit de formularul pe suport hârtie, semnat şi ştampilat, conform legii. Formularul se editează în două exemplare: a. un exemplar se depune la organul fiscal, împreună cu suportul electronic; b. un exemplar se păstrează de către antrepozitar. Formatul electronic al declaraţiei se obţine prin  folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice şi se transmite organului competent pe suport electronic.
OPANAF 2101/ 2010
Formular 122
14.
140
Cerere pentru obţinerea certificatului digital.
Acest formular se completează şi se transmite prin Internet de contribuabilii care doresc să depună declaraţiile 100, 101, 102, 103, 120, 130, 300, 301 şi 710 prin internet. Pentru a obţine de la MFP certificatul de semnătură electronică folosind această cerere, depusă la Direcţia generală a finanţelor publice judeţeană sau la Direcţia generală a finanţelor publice a municipiului Bucuresti, în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul fiscal. Acest formular este inclus în acastă pagină doar pentru informare, şi nu pentru utilizare, deoarece el se obţine în urma procedurii explivcate în instrucţiunile aferente depunerii on-line (îndepând cu 1 mai 2008 MFP nu mai eliberează certificate de semnătură electronică, ele fiind eliberate la momentul realizării acestei documentaţii de certSIGN (www.certsign.ro), Digisign (www.digisign.ro) şi  Trans Sped (www.transsped.ro).
OMEF 1858/ 2008
Formular 140
15.
141
Cerere pentru revocarea certificatului digital.
Este formularul care se depune pentru revocarea certificatului digital eliberat de MFP. Este completată şi depusă de titularul certificatului digital (obţinut până la data de 01.05.2008) la DGFP judeţeană sau a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul fiscal. Certificatele digitale obţinute începând cu 01.05.2008 de la certSIGN (www.certsign.ro), Digisign (www.digisign.ro) şi  Trans Sped (www.transsped.ro) se revocă în funcţie de procedurile în vigoare ale respectivilor "certificatori digitali".
OMEF 858/ 2008.
Formular 141
16.
150
Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat.
Cererea pentru utilizarea unui certificat digital calificat (emis de o altă autoritate decât MFP) se completează, se transmite electronic şi se listeaqză prin funcţionalităţile publice la dispoziţie de serviciul "Depunere declaraţii on-line". Exemplarul listat, semnat şi ştampilat de către contribuabil, conform legii, se depune de către persoana împuternicită pentru semnarea declaraţiilor fiscale, la DGFP judeţeană sau, după caz, a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul fiscal. Cererea în format hârtie va fi însoţită de următoarele documente: documentul de identificare a solicitantului, în original şi în copie; documentul eliberat de contribuabil, din care rezultă dreptul solicitantului de a semna declaraţiile fiscale pentru contribuabil. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, şi nu pentru utilizare, deoarece el se obţine în urma procedurii explicate în instrucţiunile aferente depunerii on-line. Documentul de confirmare a certificatului digital calificat se depune în format electronic, semnat digital de către solicitant şi confirmat prin semnătură electronică a autorităţii de certificare.
OMEF 847/ 2008.
Formular 150
17.
151
Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului "Depunere declaraţii on-line".
Cererea pentru.revocarea dreptului de utilizare a serviciului "Depunere declaraţii on-line" se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin funcţionalităţile puse la dispoziţie de acest servici.
OMEF 847/ 2009
Formular 151
18.
200
Depunere declaraţie privind veniturile realizate. în anul anterior.
Se completează de către contribuabilii persoane fizice care obţin venituri din: activităţi mindependente (activităţi comerciale, profesiuni libere, drepturi de proprietate intelectuală, din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile (închirieri, arendă), din activităţi agricole (de felul cultivării florilor, a legumelor în sere, a pepinierelor, etc.), din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen şi în transferul titlurilor de valoare (acţiuni).
Declaraţia se depune de contibuabilii care desfăşoară activitatea în mod individual sau într-o formă de asociere, ce nu dă naştere unei persoane juridice, constituită între persoane fizice şi persoane juridice cu statut de microîntreprindere, conform Codului fiscal, titlul IV. Nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit, cu excepţia persoanelor care au depuse declaraţiile de venit estimativ în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform  legii. Contribuabilii care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la mai mulţi plătitori depun o singură declaraţie. Persoanele fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de închiriere, completează declaraţia pentru fiecare sursă de venit. În cazul cedării folosinţei bunurilor deţinute în comun, repartizarea venitului net se face potrivit normelor de aplicare ale codului fiscal. Privitor  la activităţile agricole, declaraţia se depune de contribuabilii care desfăşoară activitatea în mod individual şi/ sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice şi care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea simplă. Contribuabilii depun câte o declaraţie pentru fiecare loc de realizare a venitului, respectiv pentru fiecare localitate în a cărei rază teritorială se află terenul. În cazul în care în raza teritorială a aceleiaşi localităţi se află mai multe terenuri, se va depune o singură declaraţie. Persoanele fizice care realizeaază venituri în cadrul unei asocieri fără persoanlitate juridică, constituită între persoane fizice, completează declaraţia având în vedere venitul net distribuit, care le revine din asociere.
Declaraţia se completează pentru fiecare categorie de venit şi pentru fiecare sursă de realizare a venitului, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de formular. Se completează în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil iar celălalt; a. la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; b. organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice.. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.
Termenul de depunere este anual (conform codului fiscal până la data de15 mai ) sau ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia anterioară, prin  completarea unei declaraţii rectificative până la termenul prevăzut de lege.
OMEF 1815/ 2008.
Formular 200
18.
221
Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole. imopuse pe norme de venit.
Se completează de către persoanele fizice care realizează venituri în bani şi/ sau natură, provenind din valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor în sere şi solarii şi/ sau sistem irigat, din valorificarea arbuştilor, platelor decorative şi ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea, pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit. Se completează de mână de către contribuabili sau de către reprezentanţii fiscali ai acestora, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute în formular, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil şi unul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România sau la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată în termenele prevăzute de codul fiscal. Ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia depusă anterior, acesta completează şi depune o declaraţie rectificativă.
În cazul realizării de venit din mai multe surse, se depune o singură declaraţie în care se menţionează fiecare sursă de realizare a venitului. Sursa de venit este reprezentată de localitatea în raza căreia se află situat terenul sau terenurile, după caz.
OMEF 2371/ 2007.
Formular 221
19.
222
Declaraţie informativă privind începerea sau încetarea activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub formă de salarii din străinătate.
Declaraţie se completează de către persoanele juridice, fizice sau orice altă entitate la care îşi desfăşoară activitatea persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub formă de salarii din străinătate. În categoria persoanelor care au obligaţia să depună declaraţia informativă sunt cuprinse: reprezentanţele din Romnânia ale unor firme, asociaţii, fundaţii sau organizaţii cu sediul în străinătate, organizaţii şi organisme internaţionale care funcţionează în România etc.
Declaraţia se depune ori de câte ori apar modificări de natura începerii/ încetării activităţii în documentele care reglementează raporturile de muncă, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. Pentru fiecare contribuabil care obţinen venituri sub formă de salarii din străinătate pentru activitatea desfăşurată în România se completează şi se depune câte o declaraţie.
Se completează de mână, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil şi unul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află locul desfăşurării activităţii contribuabilului. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.
OMEF 2371/ 2007
Formular 222
20.
223
Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice.
Declaraţia se completează în cazul asocierilor fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice care realizează venituri din activităţi independente, comerciale şi profesii libere, inclusiv din activităţi adiacente, precum şi din activităţile agricole. Asocierile care obţin venituri de natura celor de mai sus menţionate din mai multe surse depun câte o declaraţie estimativă pentru fiecare sursă, respectiv pentru fiecare categorie de venit.
Declaraţia se depune de către: a. asocierile care încep o activitate în cursul anului fiscal, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului; b. asocierile care în anul anterior au realizat pierderi şi cele care au realizat venituri în perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cele care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior, odată cu declaraţia anuală de venit.
Declaraţia se completează de către asociatul desemnat să răspundă de îndeplinirea obligaţiilor asocierii faţă de autorităţile publice. Se completează de mână înscriind cu majuscule, citeţ şi corect datele prevăzute în formular, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil şi unul se depune la organul fiscal la care asocierea este înregistrată în evidenţa fiscală. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.
OMEF 2371/ 2007
Formular 223
21.
253
Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal.
În baza declaraţiei contribuabilului privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi pe baza propriilor date, fiscul stabileşte suma care trebuie plătită ca impozit pe aceste venituri sau, dimpotrivă, care trebuie reţinută de fisc.
OMEF 1706/ 2008 şi MJ 1889/ C
Decizie 253
22.
254
Decizie de impunere privind rectificarea impozitului pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal.
În cazul în care notarul public constată erori sau omisiuni în calcularea şi încasarea impozitului pe veniturile din transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, el comunică organului fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul biroului notarial această situaţie. Organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul biroului notarial transmite documentaţia organului fiscal competent pentru stabilirea impozitului datorat. Acesta stabileşte impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal datorat de persoana fizică, calculează diferenţa de impozit datorat şi emite decizia 254.
OMEF 1706/ 2008 şi MJ 1889/ C
Decizie 254
23.
260
Decizie de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit.
În baza declaraţiei contribabilului şi pe baza propriilor date, fiscul trimite această decizie care stabileşte valoarea plăţilor anticipate din impozit. Veniturile avute în vedere sunt estimate în sistemm real, fie pe baza normelor de venit.
OMEF 2371/ 2007
Decizie 260
24.
313
Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii.
Cererea de rambursare se depune de către persoanele impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii, pentru rambursarea taxei facturată de alte persoane impozabile şi achitată de aceasta pentru bunurile mobile care i-au fost livrate sau serviciile ce i-au fost prestate în beneficiul său în România, precum şi a taxei achitate pentru importul bunurilor în România pe o perioadă de minim trei  luni sau maxim un an calendaristic sau pentru o perioadă mai mică de trei luni rămasă din anul calendaristic.
Cererea se depune în termen de maximum 9 luni de la sfârşitul anului calendaristic în care taxa rămâne exigibilă. Cererea se depune în format electronic la a. registratura organului fiscal competent; b. poştă, prin scrisoare recomandată.
OPANAF 5/ 2010
Formular 313
25.
318
Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăgată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 1472 alin. (2) din Codul fiscal.
Cererea se depune de către persoanele impozabile stabilite în România, pentru rambursarea TVA achitate de acestea pentru bunurile mobile care le-au fost livrate sau serviciile care au fost prestate în beneficiul lor în statul membru în care taxa a fost încasată, precum şi a taxei achitate pentru importul bunurilor în respectivul stat membru. Cererea se depune până cel t'rziu la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmează perioadei de rambursare. Cererea se completează atât în format electronic şi se înaintează pe cale electronică, organului fiscal competent din România, prin intermediul portalului electronic pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscxală. Formatul electronic al cererii se obţine prin folosirea programului de asistenţă.
OPANAF 3/ 2010
Formular 318
26.
319
Declaraţie de ajustare a pro-ratei.
Declaraţia se depune în cazul în care, ulterior cererii de rambursare, pro-rata d deducere se modifică, ca urmare a calculului pro-ratei definitive conform art. 147 alin. (8) din Codul fiscal, pentru a rectifica suma solicitată sau deja rambursată. Se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare, cu ajutorul programului de asistenţă.
Art. 1472 alin. (2) Cod fiscal şi pct. 49 alin. (8) din normele metodologice OPANAF 101/ 2008
Formular 319

            Notă: Formularele anexate acestei documentaţii, în marea lor majoritate, prezintă la finele acestora elemente explicative de detaliu privitoare la completarea acestora.


|Termeni şi condiţii de utilizare|

Copyright 2002-2013 - S.C. "Provasbo" S.R.L.
(Toate  drepturile rezervate)

Powered by Medow