Catre pagina principala a sitului VB Count
.
VB Count - Program de contabilitate financiara
.
Catre pagina Contabilitate a sitului VB Count
Catre pagina de Salarizare a sitului VB Count
Catre pagina de Stocuri a sitului VB Count
Catre pagina de Imobilizari a sitului VB Count
Catre pagina de Intrebari a sitului VB Count
Catre pagina de Download a sitului VB Count

Formulare fiscale fără caracter periodic
(
simple)

|Obligaţii fiscale (FAQ) VB Count|   |Calendarul obligaţiilor fiscale|

            3. Formulare fiscale fără caracter periodic şi neindividualizate prin numerotare.
            Aici veţi putea găsi formularele fiscale care nu au un caracter periodic, fiind utilizate pentru diverse "relaţii" cu organele administraţiei fiscale şi care nu sunt individualizate prin atribuirea unui număr de identificare. Această "colecţie" este realizată pe baza legislaţiei în vigoare la data realizării acestei documentaţii şi pe baza materialelor informative inserate pe situl Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscale.

Nr. crt.
Denumire formular
Categorii de contribuabili şi informaţii generale
Baza legală
Formulare/ tipizate
1.
Cerere de certificare/ restituire a sumelor plătite în plus faţă de obligaţia legală ori a sumelor plătite în vederea realizării unei prestaţii care nu a mai fost efectuată.
Restituirea o fac autorităţile şi instituţiile publice reorganizate cfa instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat. Solicitanţii depun această cerere la autoritatea sau instituţia publică ce a încasat suma.
OMFP 2465/ 2010
Formular
2.
Dispoziţie de restituire a unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat.
Autoritatea sau instituţia publică va emite, în termen de 15 zile, această dispoziţie, în conformitate cu rezultatele verificărilor cererii de restituire. OMFP 2465/ 2010 Formular
3.
Înştiinţare de restituire a unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat.
Documentul este folosit de trezoreria statului la care este arondată autoritatea sau instituţia publică, transmiţându-l în sistem electronic unităţii trezoreriei statului la care este arondat solicitantul.
OMFP 2465/ 2010 Formular
4.
Cerere de restituire a unor sume virate eronat la bugetul de stat.
Acest document se întocmeşte pentru a se restitui sumele prevăzute la art. 7 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin OMFP 3156/ 2009 virate eronat la bugetul de stat de către instituţiile/ autorităţile publice.
OMFP 2465/ 2010
Cerere
5.
Anunţ privind valorificarea bunurilor perisabile supuse degradării.
Comisia fiscală de valorificare a acestor bunuri sechestrate efectuează publicitatea necesară prin publicarea acestui anunţ pe portalul ANAF (www.anaf.ro).
OMFP 2389/ 2010
Anunţ
6.
Proces-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul procedurii de valorificare a bunurilor perisabile sau supuse degradării.
Este întocmit de comisia fiscală de valorificare.
OMFP 2389/ 2010
Proces-verbal
7.
Proces-verbal privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării.
După finalizarea procedurii de valorificare, comisia de valorificare emite procesul-verbal privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării, care constituie titlu de proprietate.
OMFP 2389/ 2010
Proces-verbal
8.
Cerere de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi de eliberare a certificatului pentru spaţiu cu destinaţie de sediu social.
Cererea se depune de către titularul dreptului de folosinţă şi este însoţită de actele prevăzute în ordinul menţionat. Se depune la organul fiscal în a cărei rază teritorială se află situat spaţiul şi se soluţionează în 5 zile.
OPANAF 2112/ 2010
Formular cerere
9.
Adeverinţă privind înregistrarea documentului care atestă dreptul la folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social.
Organul fiscal verifică datele înscrise în cererea de mai sus şi eliberează această cerere.
OPANAF 2112/ 2010
Formular adeverinţă
10.
Certificat pentru spaţiu cu destinaţie de sediu social.
Organul fiscal verifică datele înscrise în cererea de mai sus şi eliberează acest certificat. OPANAF 2112/ 2010. Formular certificat
11.
Decizie privind înscrierea în/ respingerea din Registrul operatorilor intracomunitari. Din analiza informaţiilor privind încadrarea  contribuabilului la condiţiile prevăzute la art. 1582 alin. 8 din Codul fiscal, organul fiscal întocmeşte decizia corepunzătoare şi o comunică la contribuabil. În cazul respingerii, se poate formula contestaţie în termen de 30 de zile de la data comunicării.
OPANAF 2101/ 2010
Formular decizie
12.
Decizie privind radierea, la cerere, din Registrul operatorilor intracomunitari. Pentru radiere din registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilul va depune formularul 095 - Cerere de înregistrare în/ radiere din registrul operatorilor intracomunitari. Decizia se întocmeşte în termen de o zi de la înregistrarea cererii şi se comunică la contribuabil. De la data radierii, contribuabilul nu mai are un cod valabil de TVA pentru operaţiunile intracomunitare prevăzute la art. 1582 alin. (1) din codul fiscal.
OPANAF 2101/ 2010.
Formular decizie
13.
Decizie privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari. Organul fiscal competent radiază, din oficiu, din registrul operatorilor intracomunitari contribuabilii care îndeplinesc condiţiile prevăzute în ordinul menţionat. Decizia se comunică la contribuabil, care poate face contestaţie în termen de 30 de zile.
OPANAF 2101/ 2010.
Formular decizie
14.
Notificare privind modificarea listei asociaţilor şi/ sau administratorilor.
Dacă organul fiscal constată, în urma informaţiilor primite de la ONRC, modificări ale asociaţilor sau administratorilor, îl va notifica pe contribuabil cu privire la obligaţia de depunere a cazierului judiciar şi, după caz, a documentelor doveditoare. OPANAF 2101/ 2010
Notificare
15.
Notificare privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA.
Când se constată că o persoană impozabilă îndeplineşte condiţiile pentru înregistrarea în scopuri de TVA, în conformitate cu prevederile art. 153 sau 1531, din condul fiscal, după caz, şi nu a solicitat înregistrarea, organul fiscal notifică respectiva persoană în vederea înregistrării în scopuri de TVA.
OPANAF 1786/ 2010.
Formular notificare
16.
Decizie privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA. În cazul în care contribuabilul nu se prezintă în urma notificării, compartimentul de specialitate, în baza datelor deţinute, întocmeşte un referat prin care propune înregistrarea în scopuri de TVA a contribuabilului respectiv. În baza referatului aprobat de conducătorul unităţii fiscale se emite decizia privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA.
OPANAF 1786/ 2010.
Formular decizie
17.
Decizie privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA. În vederea anulării înregistrării în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 153 alin. (9) din codul fiscal, compartimentul de specialitate din cadrul direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a m,unicipiului Bucureşti selectează, din baza de date pusă la dispoziţie de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, contribuabilii din sfera de administrare pentru care a fost înscrisă în registrul comerţului menţiunea privind inacitivitatea temporară. Pe baza referatului aprobat de către conducătorul organului fiscal competent, compartimentul de specialitate întocmeşte decizia privind anularea, din oficiu,a  înregistrării în scopuri de TVA.
OPANAF 1786/ 2010.
Formular decizie
18.
Cerere de aplicare a regimului special de rambursare a TVA pentru anul fiscal ....
Cererea se depune de către exportatorii care beneficiază de regimul special privind soluţionarea solicitărilor de rambursare şi care îndeplinesc prevederile lit. A pct. 1.3. din procedura de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare.
OMFP 263/ 2010
Formular cerere
19.
Decizie de rambursare a taxei pe valoarea adăugată.
Compartimentul de analiză de risc al unităţii fiscale, după analiza solicitării de rambursare, emite, după caz, această decizie.
OMFP 263/ 2010
Formular decizie
20.
Decizie privind regimul de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentu exportatori.
Dacă se constată că sunt îndeplinite, cumulativ, condiţiile prevăzute la lit. A pct. 1.3. din procedura de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, compartimentul de specialitate propune aprobarea aplicării regimului special şi întocmeşte proiectul deciziei privind regimul special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru exportatori.
OMFP 263/ 2010.
Formular decizie
21.
Decizie privind încheierea procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare pentru contribuabilii declaraţi inactivi fiscal.
Compartimentul investiti cu soluţionarea decontului la momentul declarării inactivităţii fiscale întocmeşte un referat prin care propune încheierea procedurii. Compartimentul de specialitate emite o decizie prin care comunică persoanei impozabile încheierea procedurii de soluţionare a decontului aflat în curs de soluţionare la data declarării inactivităţii fiscale.
OMFP 263/ 2010
Formular decizie
22.
Înştiinţare privind soluţionarea cererii de rambursare a TVA pentru exportatori.
Se trimite contribuabilului de organele fiscale.
OMFP 263/ 2010
Formular înştiinţare
23.
Notificare privind prezentarea de documente în vederea soluţionării cererii de rambursare a TVA pentru exportatori.
Se trimite contribuabilului de organele fiscale.
OMFP 263/ 2010.
Formular notificare
24.
Decizie de rambursare a TVA pentru persoanele impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înrgistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii.
Pe baza constatărilor cuprinse în referatul de analiză şi, după caz, întocmit ca urmare a cercetării la faţa locului, compartimentul de specialitate întocmeşte această decizie.
OPANAF 5/ 2010.
Formular decizie
25.
Referat pentru analiză documentară.
Compartimentul de specialitate analizează documentaţia depusă în situaţia unei cereri de rambursare TVA, verificând respectarea condiţiilor impuse pentru rambursare. Rezultatul analizei se consemnează într-un referat pentru analiza documentară. Este vorba despre cereri de rambursare TVA de către persoane impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Uniunii Europene, potrivit dispoziţiilor art. 1472 alin. (1) lit. b) din codul fiscal, coroborate cu prevederile pct. 50 din normele metodologice.
OPANAF 5/ 2010
Formular referat
26.
Decizie privind stabilirea diferenţelor de TVA.
Dacă cererea de rambursare depusă înainte de rectificarea sumei TVA a fost deja soluţionată (suma TVA a fost rambursată) şi ca urmare a rectificării sumei rezultă o sumă de rambursat mai mică decât suma deja rambursată, compartimentul de specialitate întocmeşte proiectul deciziei privind stabilirea diferenţelor de TVA rambursată în condiţiile art 1472 alin. (1) lit. a) din codul fiscal, prin care se stabileşte diferenţa de plată dintre taxa deja rambursată şi taxa calculată ca urmare a aplicării pro-ratei definitive.
OPANAF 4/ 2010.
Formular decizie
27.
Decizie de rambursare a TVA.
Pe baza referatului de analiză documentară se întocmeşte proiectul deciziei de rambursare a TVA pentru persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene, propus spre aprobare directorului coordonator.
OPANAF 4/ 2010.
Formular decizie
28.
Referat de analiză documentară.
În cazul în care pe parcursul perioadei de rambursare solicitantul a fost înregistrat în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, compartimentul de specialitate întocmeşte acest referat.
OPANAF 4/ 2010
Formular referat
29.
Cerere de informaţii suplimentare.
În cazul în care compartimentul de specialitate TVA consideră că nu are toate informaţiile relevante pentru a lua o decizie privind cererea de rambursare a taxei pe valoarea adăugată, aecsta poate cere, pe cale electronică, informaţii suplimentare, în special de la solicitant, dar şi de la autorităţile competente din statul membru de stabilire.
OPANAF 4/ 2010
Formular 1
.
Formular 2
.

Formular 3
30.
Registru de evidenţă a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată.
Se utilizează de organele fiscale.
OPANAF 4/ 2010
Formular
31.
Declaraţie privind preţurile maxime de vânzare cu amănuntul pe sortimente de ţigarete.
Preţurile maxime de vânzare cu amănuntul pentru ţigarete se stabilesc de antrepozitarul autorizat pentru producţie, de antrepozitarul autorizat pentru depozitare pentru ţigaretele achiziţionate, cu excepţia celor pentru care preţurile se declară de producătorul intern, de operatorul înregistrat/ destinatarul înregistrat sau de importatorul de astfel de produse şi se notifică la autoritatea fiscală centrală - direcţia cu atribuţii în elaborarea legislaţiei în domeniul accizelor. Înregistrarea se face pe baza acestei declaraţii. Ea se întocmeşte în trei exemplare. Declaraţia va fi depusă la autoritatea fiscală centrală cu minimum două zile înainte de data practicării acestor preţuri.
HG 1620/ 2009
Formular
32.
Declaraţie pentru înregistrarea gospodăriei individuale care realizează băuturi alcoolice destinate consumului propriu.
Gospodăriile individuale care produc pentru consumul propriu ţuică şi rachiuri au obligaţia de a depune în acest sens, până la data de 15 ianuarie a anului următor celui în care se produc, o declaraţiela autoritatea vamală teritorială în raza căreia îşi au domiciliul.
HG 1620/ 2009
Formular
33.
Cerere privind înregistrarea operatorului economic autorizat pentru producţie/ achiziţii intracomunitare/ import/ furnizare de: cărbune/ lignit/ cocs/ gaz natural/ energie electrică.
Înregistrarea operatorilor economici autorizaţi în domeniul menţionat se face la autoritatea vamală centrală.
HG 1620/ 2009
Formular
34.
Cerere privind acordarea autorizaţiei de utilizator final.
Pentru produsele energetice de natura celor prevăzute la art. 20616 alin. (2) din codul fiscal nus e datorează accize atunci când sunt livrate operatorilor economici care deţin autorizaţii de utilizator final pentru utilizarea produselor respective în unul dintre scopurile prevăzute la art. 20620 alin. (1) pct. 2 lit. a), b) şi e) din codul fiscal. Autorizaţiile de utilizator final se eliberează de autoritatea vamală teritorială, la cererea scrisă a operatorilor economici.
HG 1620/ 2009
Formular
35.
Autorizaţie de utilizator final.
În termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii autoritate vamală teritorială eliberează autorizaţia de utilizator final, dacă sunt îndeplinite condiţiile legale.
HG 1620/ 2009
Formular
36.
Situaţie centralizatoare privind achiziţiile/ utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate.
Deţinătorii de autorizaţii de utilizator final au obligaţia de a transmite autorităţii vamale teritoriale emitente a autorizaţiei, trimestrial, până la data de 15 inclusiv a lunii imediat următoare trimestrului pentru care se face raportarea, o situaţie privind achiziţia şi utilizarea produselor energetice, care va cuprinde informaţii, după caz, cu privire la: furnizorul de produse energetice, cantitatea de produse achiziţionată, cantitatea utilizată şi stocul de produse energetice la sfârşitul perioadei de raportare.
HG 1620/ 2009
Situaţie
37.
Declaraţie privind producţia de vinuri liniştite realizată şi comercializată în calitate de mic producător
Micii producători de vinuri liniştite au obligaţia ca în fiecare an să depună semestrial, până la data de 15 inclusiv a lunii imediat următoare semestrului, la autoritatea vamală teritorială, o declaraţie privind cantitatea de vinuri liniştite produsă, precum şi cantităţile de vinuri comercializate în perioada de raportare.
HG 1620/ 2009
Declaraţie
38.
Declaraţie privind achiziţiile/ livrările intracomunitare de vinuri liniştite efectuate în calitate de mic producător
Micul producător de vinuri aflat în cazul prevăzut la alin. (24) pct 83 al HG 1620/ 2009, precum şi destinatarul din România prevăzut la alin. (25) au obligaţia ca semestrial, până la data de 15 inclusiv a lunii imediat următoare semestrului, să prezinte autorităţii vamale teritoriale o situaţie centralizatoare.
HG 1620/ 2009
Declaraţie
39.
Cerere pentru acordarea autorizaţiei de antrepozit fiscal
Un antrepozit fiscal poate funcţiona numai pe baza autorizaţiei valabile emise de autoritatea competentă. În vederea obţinerii autorizaţiei, persoana care intenţionează să fie antrepozitar autorizat pentru acel loc trebuie să depună o cerere la autoritatea competentă. Pentru a obţine autorizaţia, antrepozitarul autorizat propus trebuie să depună cerere la autoritatea vamală teritorială. De asemenea, pentru obţinerea autorizaţiei, instituţiile care gestionează rezerva de stat şi rezerva de mobilizare vor depune această cerere la autoritatea fiscală centrală.
HG 1620/ 2009
Cerere
40.
Cerere de autorizare ca destinatar autorizat
Destinatarul înregistrat de produse accizabile poate să-şi desfăşoare activitatea în baza autorizaţiei valabile emisă de autoritatea competentă. În vederea obţinerii autorizaţiei, persoana care intenţionează să fie destinatar înregistrat trebuie să depună o cerere la autoritatea vamală teritorială.
HG 1620/ 2009
Cerere
41.
Document administrativ de însoţire
În lucru
HG 1620/ 2009

42.
Document administrativ de însoţire în procedură alternativă
În lucru
HG 1620/ 2009

43.
Raport de primire
În lucru
HG 1620/ 2009

44.
Raport de export
În lucru
HG 1620/ 2009

45.
Cerere de restituire a accizelor
În lucru
HG 1620/ 2009

46.
Document de însoţire pentru circulaţia intracomunitară a produselor accizabile deja eliberate pentru consum.
În lucru
HG 1620/ 2009

47.
Cerere pentru acordarea autorizaţiei de reprezentant fiscal.
În lucru
HG 1620/ 2009

48.
Cerere de restituire a accizelor în cazul vânzării la distanţă.
În lucru
HG 1620/ 2009

49.
Situaţie centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile.
În lucru
HG 1620/ 2009

50.
Situaţie privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de alcool şi băuturi spirtoase.
În lucru
HG 1620/ 2009

51.
Certificat scutire de accize
În lucru
HG 1620/ 2009

52.
Cerere de restituire a accizei în baza prevederilor art. 20656 din Codul fiscal.
În lucru
HG 1620/ 2009

53.
Jurnal privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie
În lucru
HG 1620/ 2009

54.
Cerere privind acordarea autorizaţiei de importator/ expeditor înregistrat
În lucru
HG 1620/ 2009

55.
Notă de comandă pentru timbre/ banderole.
În lucru
HG 1620/ 2009

56.
Evidenţa achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor.
În lucru
HG 1620/ 2009

57.
Evidenţa marcajelor deteriorate şi distruse.
În lucru
HG 1620/ 2009

58.
Marcaje deteriorate.
În lucru
HG 1620/ 2009

59.
Raport de inspecţie fiscală încheiat la persoanele fizice.
În lucru
OPANAF 1415/ 2009

60.
Raport de inspecţie fiscală pentru soluţionarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, încheiat la persoane fizice.
În lucru
OPANAF 1415/ 2009

61.
Decizie de impunere privind impozitul pe venit, stabilit de inspecţia fiscală, pentru persoanele fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale.
În lucru
OPANAF 1415/ 2009

62.
Decizie de impunere pentru soluţionarea, la persoane fizice, a deconturilor de sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare.
În lucru
OPANAF 1415/ 2009

63.
Decizie de impunere privind taxa pe valoarea adăugată şi alte obligaţii fiscale stabilite de inspecţia fiscală la persoane fizice, care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale.
În lucru
OPANAF 1415/ 2009

64.
Titlu executoriu.
În lucru
OPANAF 1438/ 2009

65.
Somaţie.
În lucru
OPANAF 1438/ 2009

66.
Notificare privind nedepunerea declaraţiei de menţiuni în vederea actualizării datelor din registrul contribuabililor pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează achiziţii intracomunitare taxabile în România.
În lucru
OPANAF 1165/ 2008

67.
Decizie privind actualizarea datelor di Registrul contribuabililor, pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează achiziţii intracomunitare taxabile în România.
În lucru
OPANAF 1165/ 2008

68.
Proces verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.
În lucru
OPANAF 834/ 2009

69.
Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi.
În lucru
OPANAF 1128/ 2009

70.
Declaraţie privind programul de lucru al fabricii de alcool etilic/ distilate pe perioada ...
În lucru
OPANAF 903/ 2009

71.
Cerere de restituire a unor sume reprezentând diferenţe de taxă de poluare pentru autovehicule.
În lucru
OMFP 360/ 2009

72.
Extrasul situaţiilor financiare anuale care se publică de asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile recunoscute, potrivit legii.
În lucru
OMFP 62/ 2009

73.
Cerere de eliberare a cazierului fiscal.
În lucru.
-

74.
Cerere de informaţii privind creanţele într-o ţară a Uniunii Europene, stabilite prin titluri de creanţă emise în România.
În lucru.
OMEF 3659/ 2008

75.
Jurnal pentru vânzări, Jurnal pentru cumpărări, Registrul nontransferurilor de bunuri, Registrul bunurilor mobile corporale primite în scopul expertizării sau efectuării de lucrări asupra acestora.
În lucru
OMEF 1372/ 2008

76.
Cerere pentru măsuri de recuperare şi/ sau măsuri asiguratorii privind creanţele într-o ţară a Uniunii Europene, stabilite prin titluri de creanţă emise în România.
În lucru
OMEF 3659/ 2008

77.
Declaraţie privind subvenţiile sau transferurile primite de la bugetul de stat, neregularizate şi nerestituite în termenul legal.
În lucru
-

78.
Declaraţie specială privind procedura specială de înregistrare fiscală şi de plată a contribuţiilor sociale.
În lucru
OMMFES 26/ 2008 şi OMSP 112/ 2008

79.
Declaraţie de înregistrare a contractelor iniţiale/ adiţionale (conexe) încheiate cu persoanele juridice străine sau persoane fizice nerezidente.
În lucru
OMEF 2310/ 2007

80.
Declaraţie fiscală privind înfiinţarea sau desfiinţarea unei reprezentanţe în cursul anului fiscal.
În lucru
OMFP 460/ 2004

81.
Declaraţie privind sediile secundare.
În lucru
OMFP 1329/ 2004

82.
Certificat de înregistrare fiscală în scopuri de TVA.
În lucru
OMFP 262/ 2007

83.
Ordin de plată pentru Trezoreria statului.
În lucru
OMFP 2235/ 2007

84.
Adeverinţă de venit şi Cerere de eliberare a unei adeverinţe de venit.
În lucru
OPANAF 193/ 2009
85.
Cerere de înregistrare fiscală.
În lucru
OMFP 262/ 2007

86.
Cerere de eliberare a unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice.
În lucru
OMFP 752/ 2006

87.
Cerere de atestare fiscală pentru persoane fizice.
În lucru
OMFP 752/ 2006

88.
Cerere de eliberare a unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice.
În lucru
OMFP 752/ 2006
89.
Cerere de eliberare a certificatului de înregistrare în scopuri de TVA pentru comercianţii care se înregistrează în scopuri de TVA de la înfiinţare.
În lucru
OANAF 3/ 2007

90.
Cerere de aplicare a regimului special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată.
În lucru
OMEF 102/ 2007

91.
Cerere de atestare fiscală pentru persoane juridice.
În lucru
OMFP 752/ 2006

92.
Certificat de obligaţii bugetare.
În lucru
OMFP 752/ 2006

93.
Declaraţie informativă privind impozitul reţinut şi plătit pentru veniturile cu regim de reţinere la sursă/ venituri scutite, pe beneficiarii de venit nerezidenţi.
Plătitorii de venituri depun această declaraţie la autoritatea fiscală competentă până la data de 30 iunie inclusiv a anului următor celui pentru care s-a plătit impozitul.
HG 1861/ 2006
Declaraţie
94.
Decizie de restituire a accizelor
Se eliberează de organul fiscal ca urmare a cererii formular 321 şi a verificărilor efectuate.
OMEF 420/ 2007
Decizie
95.
Decizie de impunere anuală privind venitul din activităţi agricole - impunere pe norme de venit.
Pe baza declaraţiei speciale privind veniturile din activităţi agricole - impunere pe norme de venit pe anul ... se stabileşte impozitul pe veniturile din activităţi agricole. Se ţine cont de plăţile efectuate în prealabil, de opţiunea sponsorizării unei organizaţii non-profit şi de cheltuielile cu bursa privată. Pot rezulta sume de plătit în plus de contribuabil sau de restituit de administraţia financiară. Activităţile agricole avute în vedere sunt de felul cultivării florilor, a legumelor în sere, a pepinierelor etc.
OMFP 411/ 2006
Decizie
96.
Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal.
Pe baza declaraţiei privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul  personal pe anul ..., organul fiscal stabileşte impozitul pentru veniturile astfel obţinute. Pot rezulta sume de plătit în plus de contribuabil, sau de restituit de administraţia financiară.
OMEF 330/ 2007
Decizie
97.
Decizie de impunere pentru plăţi anticipate privind venitul din activităţi independente.
Pe baza declaraţiei privind veniturile estimate din activităţi independente, a declaraţiei speciale privind veniturile din activităţi independente pe anul, sau a raportului de inspecţie fiscală, organul fiscal stabileşte plăţile anticipate cu titlu de impozit. Acestea se fac în tranşe trimestriale.
OMFP 160/ 2004
Decizie
98.
Decizie de înregistrare a domiciliului fiscal la cererea contribuabilului.
Modificările ulterioare ale datelor din declaraţia de înregistrare fiscală trebuie aduse la cunoştinţă organului fiscal competent în termen de 30 de zile de la data producerii acestora, prin completarea şi depunerea declaraţiei de menţiuni. În baza cererii de înregistrare a domiciliului fiscal, organul fiscal eliberează decizia privind noul domiciliu fiscal.
OANAF 526/ 2004
Decizie
99.
Decizie privind modificarea din oficiu a domiciliului fiscal.
Modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului este iniţată de către organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul şi-a stabilit domiciliul fiscal fără depunerea cererii de înregistrare a unui nou domiciliu fiscal. Contribuabilul este notificat de către organul fiscal pentru a fi ascultat cu privire la faptele şi împrejurările relevante în luarea deciziei de modificare din oficiu a domiciliului fiscal.
OANAF 526/ 2004
Decizie
100.
Înştiinţare.
Reprezintă documentul prin care organul fiscal cu atrbuţii de cercetare la faţa locului înştiinţează contribuabilul deţinător al terenurilor, încăperilor şi a altor incinte despre cercetarea care urmează să se efectueze la acesta. Se comunică contribuabilului în timp util şi se semnează de către conducătorul organului fiscal care a iniţiat acţiunea de cercetare la faţa locului sau de altă persoană împuternicită în acest sens. Se întocmeşte în trei exemplare originale, din care:  a. exemplarul unu se va transmite contribuabilului prin poştă cu confirmare de primire sau prin înmânare directă, cu semnătura şi data de primire pe exemplarul doi; b. exemplarul doi va fi reţinut în cadrul  organului fiscal şi înmânat echipei care va efectua cercetarea la faţa locului, urmând a fi anexat la procesul-verbal; c. exemplarul trei va fi transmis organului fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului.
OPANAF 1752/ 2008
Înştiinţare
101.
Notificare privind domiciliul fiscal al contribuabilului.
Este un document care este transmis contribuabilului când organul fiscal modifică din oficiu domiciliul fiscal al contribuabilului.
OANAF 526/ 2004
Notificare
102.
Notificare privind modul de completare a formularelor 070 şi 080.
La primirea declaraţiei de înregistrare fiscală/ declaraţiei de menţiuni, organul fiscal competent verifică modul de completare a acesteia şi actele doveditoare ale informaţiilor. Dacă în urma verificărilor efectuate se constată neconcordanţe, organul fiscal competent va solicita prezenţa contribuabilului la sediul său, în vederea clarificării situaţiei fiscale, prin transmiterea unei notificări. OMFP 1346/ 2006
Notificare

            Notă: Marea majoritate a formularelor anexate acestei documentaţii au caracter strict informativ pentru contribuabili, fiind utilizate de către organele fiscale.


|Termeni şi condiţii de utilizare|

Copyright 2002-2013 - S.C. "Provasbo" S.R.L.
(Toate  drepturile rezervate)

Powered by Medow