bareta banner pagina principala
bareta
|Legături utile|
Catre pagina principala a sitului VB CountCatre pagina Contabilitate a sitului VB CountCatre pagina de Salarizare a sitului VB CountCatre pagina de Stocuri a sitului VB CountCatre pagina de Imobilizari a sitului VB CountCatre pagina de Intrebari a sitului VB CountCatre pagina de Download a sitului VB CountCatre pagina de Legislatie a sitului VB Count


        Legislaţia contabilă.

O.M.F.P. nr. 3055 din 29 octombrie 2009

pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene


(Partea II-a - Planul de conturi general + bilanţul)

|Partea I - OMFP + anexa|   |Partea III-a - Reglementările conforme cu directivele europene|

Cap. IV – Planul de conturi general.

328. - (1) Conturile sintetice din planul de conturi se pot dezvolta pe conturi analitice în funcţie de necesităţile impuse de anumite reglementări sau potrivit necesităţilor proprii ale fiecărei entităţi.

(2) Conturile pot avea funcţiune contabilă de activ (A), pasiv (P) sau sunt bifuncţionale (A/P). În general, conturile cu funcţiune contabilă de activ corespund elementelor de natura activelor şi cheltuielilor, iar conturile cu funcţiune contabilă de pasiv corespund elementelor de natura datoriilor, capitalurilor proprii şi veniturilor sau sunt aferente ajustărilor de valoare.

În conturile cu trei cifre, cifra terminală 9 semnifică operaţiuni de sens contrar celor acoperite în mod normal de conturile de nivel superior din grupa din care fac parte.

(3) Conturile în afara bilanţului sunt conturi care se debitează şi se creditează în funcţie de modalitatea de înregistrare în conturile de bilanţ a operaţiunii, la scadenţă sau la data realizării acesteia.

(4) Pentru organizarea contabilităţii de gestiune, nu este obligatorie utilizarea conturilor din clasa 9 "Conturi de gestiune".

329. - Planul de conturi general este următorul:

CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI

10. CAPITAL ŞI REZERVE

101. Capital *3)

1011. Capital subscris nevărsat (P)

1012. Capital subscris vărsat (P)

1015. Patrimoniul regiei (P)

1016. Patrimoniul public *4) (P)

*3) În funcţie de forma juridică a entităţii se înscrie: capital social, patrimoniul regiei etc.

*4) Acest cont mai apare doar la entităţile care nu au finalizat procedurile legale de transfer al bunurilor de natura patrimoniului public.

104. Prime de capital

1041. Prime de emisiune (P)

1042. Prime de fuziune/divizare (P)

1043. Prime de aport (P)

1044. Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni (P)

105. Rezerve din reevaluare (P)

106. Rezerve

1061. Rezerve legale (P)

1063. Rezerve statutare sau contractuale (P)

1064. Rezerve de valoare justă *5) (P)

*5) Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.

1065. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P)

1067. Rezerve din diferenţe de curs valutar în relaţie cu investiţia netă într-o entitate străină *6) (A/P)

1068. Alte rezerve (P)

*6) Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.

107. Rezerve din conversie *7) (A/P)

*7) Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.

108. Interese care nu controlează *8)

1081. Interese care nu controlează - rezultatul exerciţiului financiar (A/P)

1082. Interese care nu controlează - alte capitaluri proprii (A/P)

*8) Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.

109. Acţiuni proprii

1091. Acţiuni proprii deţinute pe termen scurt (A)

1092. Acţiuni proprii deţinute pe termen lung (A)

1095. Acţiuni proprii reprezentând titluri deţinute de societate absorbită la societate absorbantă (A)

11. REZULTATUL REPORTAT

117. Rezultatul reportat

1171. Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită (A/P)

1172. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puţin IAS 29 *9) (A/P)

1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P)

1176. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene (A/P)

            *9) Acest cont apare doar la entităţile care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 94/2001 şi până la închiderea soldului acestui cont.

12. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR

121. Profit sau pierdere (A/P)

129. Repartizarea profitului (A)

14. CÂŞTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RĂSCUMPĂRAREA, VÂNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII

141. Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (P)

149. Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (A)

15. PROVIZIOANE

151. Provizioane

1511. Provizioane pentru litigii (P)

1512. Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor (P)

1513. Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea (P)

1514. Provizioane pentru restructurare (P)

1515. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (P)

1516. Provizioane pentru impozite (P)

1518. Alte provizioane (P)

16. ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE

161. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni

1614. Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat (P)

1615. Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de bănci (P)

1617. Împrumuturi interne din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat (P)

1618. Alte împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni (P)

162. Credite bancare pe termen lung

1621. Credite bancare pe termen lung (P)

1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenţă (P)

1623. Credite externe guvernamentale (P)

1624. Credite bancare externe garantate de stat (P)

1625. Credite bancare externe garantate de bănci (P)

1626. Credite de la trezoreria statului (P)

1627. Credite bancare interne garantate de stat (P)

166. Datorii care privesc imobilizările financiare

1661. Datorii faţă de entităţile afiliate (P)

1663. Datorii faţă de entităţile de care compania este legată prin interese de participare (P)

167. Alte împrumuturi şi datorii asimilate (P)

168. Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate

1681. Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni (P)

1682. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P)

1685. Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile afiliate (P)

1686. Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile de care compania este legată prin interese de participare (P)

1687. Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate (P)

169. Prime privind rambursarea obligaţiunilor (A)

CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZĂRI

20. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

201. Cheltuieli de constituire (A)

203. Cheltuieli de dezvoltare (A)

205. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare (A)

207. Fond comercial

2071. Fond comercial pozitiv *10) (A)

2075. Fond comercial negativ *11) (P)

*10) Acest cont apare, de regulă, în situaţiile financiare anuale consolidate.

*11) Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.

208. Alte imobilizări necorporale (A)

21. IMOBILIZĂRI CORPORALE

211. Terenuri şi amenajări de terenuri (A)

2111. Terenuri

2112. Amenajări de terenuri

212. Construcţii (A)

213. Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii

2131. Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) (A)

2132. Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare (A)

2133. Mijloace de transport (A)

2134. Animale şi plantaţii (A)

214. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale (A)

22. IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS DE APROVIZIONARE

223. Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii în curs de aprovizionare (A)

224. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale în curs de aprovizionare (A)

23. IMOBILIZĂRI ÎN CURS ŞI AVANSURI PENTRU IMOBILIZĂRI

231. Imobilizări corporale în curs de execuţie (A)

232. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (A)

233. Imobilizări necorporale în curs de execuţie (A)

234. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (A)

26. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

261. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (A)

263. Interese de participare (A)

264. Titluri puse în echivalenţă *12) (A)

*)12 Abrogată.

265. Alte titluri imobilizate (A)

267. Creanţe imobilizate

2671. Sume datorate de entităţile afiliate (A)

2672. Dobânda aferentă sumelor datorate de entităţile afiliate (A)

2673. Creanţe legate de interesele de participare (A)

2674. Dobânda aferentă creanţelor legate de interesele de participare (A)

2675. Împrumuturi acordate pe termen lung (A)

2676. Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung (A)

2677. Obligaţiuni achiziţionate cu ocazia emisiunilor efectuate de terţi (A)

2678. Alte creanţe imobilizate (A)

2679. Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate (A)

269. Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare

2691. Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţile afiliate (P)

2692. Vărsăminte de efectuat privind interesele de participare (P)

2693. Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare (P)

28. AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE

280. Amortizări privind imobilizările necorporale

2801. Amortizarea cheltuielilor de constituire (P)

2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P)

2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare (P)

2807. Amortizarea fondului comercial *13) (P)

2808. Amortizarea altor imobilizări necorporale (P)

*13) Acest cont apare, de regulă, în situaţiile financiare anuale consolidate.

281. Amortizări privind imobilizările corporale

2811. Amortizarea amenajărilor de terenuri (P)

2812. Amortizarea construcţiilor (P)

2813. Amortizarea instalaţiilor, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor (P)

2814. Amortizarea altor imobilizări corporale (P)

29. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR

290. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale

2903. Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P)

2905. Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare (P)

2907. Ajustări pentru deprecierea fondului comercial *14) (P)

2908. Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale (P)

*14) Acest cont apare, de regulă, în situaţiile financiare anuale consolidate.

291. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale

2911. Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de terenuri (P)

2912. Ajustări pentru deprecierea construcţiilor (P)

2913. Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor (P)

2914. Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale (P)

293. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie

2931. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuţie (P)

2933. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie (P)

296. Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare

2961. Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţile afiliate (P)

2962. Ajustări pentru pierderea de valoare a intereselor de participare (P)

2963. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P)

2964. Ajustări pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entităţile afiliate (P)

2965. Ajustări pentru pierderea de valoare a creanţelor legate de interesele de participare (P)

2966. Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung (P)

2968. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanţe imobilizate (P)

CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI ŞI PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE.

30. STOCURI DE MATERII PRIME ŞI MATERIALE

301. Materii prime (A)

302. Materiale consumabile

3021. Materiale auxiliare (A)

3022. Combustibili (A)

3023. Materiale pentru ambalat (A)

3024. Piese de schimb (A)

3025. Seminţe şi materiale de plantat (A)

3026. Furaje (A)

3028. Alte materiale consumabile (A)

303. Materiale de natura obiectelor de inventar (A)

308. Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale (A/P)

32. STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE

321. Materii prime în curs de aprovizionare (A)

322. Materiale consumabile în curs de aprovizionare (A)

323. Materiale de natura obiectelor de inventar în curs de aprovizionare (A)

326. Animale în curs de aprovizionare (A)

327. Mărfuri în curs de aprovizionare (A)

328. Ambalaje în curs de aprovizionare (A)

33. PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE

331. Produse în curs de execuţie (A)

332. Servicii în curs de execuţie (A)

34. PRODUSE

341. Semifabricate (A)

345. Produse finite (A)

346. Produse reziduale (A)

348. Diferenţe de preţ la produse (A/P)

35. STOCURI AFLATE LA TERŢI

351. Materii şi materiale aflate la terţi (A)

354. Produse aflate la terţi (A)

356. Animale aflate la terţi (A)

357. Mărfuri aflate la terţi (A)

358. Ambalaje aflate la terţi (A)

36. ANIMALE

361. Animale şi păsări (A)

368. Diferenţe de preţ la animale şi păsări (A/P)

37. MĂRFURI

371. Mărfuri (A)

378. Diferenţe de preţ la mărfuri (A/P)

38. AMBALAJE

381. Ambalaje (A)

388. Diferenţe de preţ la ambalaje (A/P)

39. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ŞI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE

391. Ajustări pentru deprecierea materiilor prime (P)

392. Ajustări pentru deprecierea materialelor

3921. Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile (P)

3922. Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar (P)

393. Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie (P)

394. Ajustări pentru deprecierea produselor

3941. Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor (P)

3945. Ajustări pentru deprecierea produselor finite (P)

3946. Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale (P)

395. Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi

3951. Ajustări pentru deprecierea materiilor şi materialelor aflate la terţi (P)

3952. Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terţi (P)

3953. Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terţi (P)

3954. Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terţi (P)

3956. Ajustări pentru deprecierea animalelor aflate la terţi (P)

3957. Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terţi (P)

3958. Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terţi (P)

396. Ajustări pentru deprecierea animalelor (P)

397. Ajustări pentru deprecierea mărfurilor (P)

398. Ajustări pentru deprecierea ambalajelor (P)

CLASA 4 - CONTURI DE TERŢI

40. FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE

401. Furnizori (P)

403. Efecte de plătit (P)

404. Furnizori de imobilizări (P)

405. Efecte de plătit pentru imobilizări (P)

408. Furnizori - facturi nesosite (P)

409. Furnizori - debitori

4091. Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor (A)

4092. Furnizori - debitori pentru prestări de servicii (A)

41. CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE

411. Clienţi

4111. Clienţi (A)

4118. Clienţi incerţi sau în litigiu (A)

413. Efecte de primit de la clienţi (A)

418. Clienţi - facturi de întocmit (A)

419. Clienţi - creditori (P)

42. PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE

421. Personal - salarii datorate (P)

423. Personal - ajutoare materiale datorate (P)

424. Prime reprezentând participarea personalului la profit *15) (P)

*15) Se utilizează atunci când există bază legală pentru acordarea acestora.

425. Avansuri acordate personalului (A)

426. Drepturi de personal neridicate (P)

427. Reţineri din salarii datorate terţilor (P)

428. Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul

4281. Alte datorii în legătură cu personalul (P)

4282. Alte creanţe în legătură cu personalul (A)

43. ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE

431. Asigurări sociale

4311. Contribuţia unităţii la asigurările sociale (P)

4312. Contribuţia personalului la asigurările sociale (P)

4313. Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate (P)

4314. Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate (P)

437. Ajutor de şomaj

4371. Contribuţia unităţii la fondul de şomaj (P)

4372. Contribuţia personalului la fondul de şomaj (P)

438. Alte datorii şi creanţe sociale

4381. Alte datorii sociale (P)

4382. Alte creanţe sociale (A)

44. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE

441. Impozitul pe profit/venit

4411. Impozitul pe profit (P)

4418. Impozitul pe venit *16) (P)

*16) Se utilizează pentru evidenţierea impozitului pe venitul microîntreprinderilor, definite conform legii.

442. Taxa pe valoarea adăugată

4423. TVA de plată (P)

4424. TVA de recuperat (A)

4426. TVA deductibilă (A)

4427. TVA colectată (P)

4428. TVA neexigibilă (A/P)

444. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P)

445. Subvenţii

4451. Subvenţii guvernamentale (A)

4452. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii (A)

4458. Alte sume primite cu caracter de subvenţii (A)

446. Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (P)

447. Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (P)

448. Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului

4481. Alte datorii faţă de bugetul statului (P)

4482. Alte creanţe privind bugetul statului (A)

45. GRUP ŞI ACŢIONARI/ASOCIAŢI

451. Decontări între entităţile afiliate

4511. Decontări între entităţile afiliate (A/P)

4518. Dobânzi aferente decontărilor între entităţile afiliate (A/P)

453. Decontări privind interesele de participare

4531. Decontări privind interesele de participare (A/P)

4538. Dobânzi aferente decontărilor privind interesele de participare (A/P)

455. Sume datorate acţionarilor/asociaţilor

4551. Acţionari/asociaţi - conturi curente (P)

4558. Acţionari/asociaţi - dobânzi la conturi curente (P)

456. Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul (A/P)

457. Dividende de plată (P)

458. Decontări din operaţii în participaţie

4581. Decontări din operaţii în participaţie - pasiv (P)

4582. Decontări din operaţii în participaţie - activ (A)

46. DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI

461. Debitori diverşi (A)

462. Creditori diverşi (P)

47. CONTURI DE SUBVENŢII, REGULARIZARE ŞI ASIMILATE

471. Cheltuieli înregistrate în avans (A)

472. Venituri înregistrate în avans (P)

473. Decontări din operaţii în curs de clarificare (A/P)

475. SUBVENŢII PENTRU INVESTIŢII

4751. Subvenţii guvernamentale pentru investiţii (P)

4752. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii (P)

4753. Donaţii pentru investiţii (P)

4754. Plusuri de inventar de natura imobilizărilor (P)

4758. Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii (P)

48. DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂŢII

481. Decontări între unitate şi subunităţi (A/P)

482. Decontări între subunităţi (A/P)

49. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR

491. Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi (P)

495. Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii (P)

496. Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi (P)

CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE

50. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT

501. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (A)

505. Obligaţiuni emise şi răscumpărate (A)

506. Obligaţiuni (A)

508. Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate

5081. Alte titluri de plasament (A)

5088. Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de plasament (A)

509. Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt

5091. Vărsăminte de efectuat pentru acţiunile deţinute la entităţile afiliate (P)

5092. Vărsăminte de efectuat pentru alte investiţii pe termen scurt (P)

51. CONTURI LA BĂNCI

511. Valori de încasat

5112. Cecuri de încasat (A)

5113. Efecte de încasat (A)

5114. Efecte remise spre scontare (A)

512. Conturi curente la bănci

5121. Conturi la bănci în lei (A)

5124. Conturi la bănci în valută (A)

5125. Sume în curs de decontare (A)

518. Dobânzi

5186. Dobânzi de plătit (P)

5187. Dobânzi de încasat (A)

519. Credite bancare pe termen scurt

5191. Credite bancare pe termen scurt (P)

5192. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenţă (P)

5193. Credite externe guvernamentale (P)

5194. Credite externe garantate de stat (P)

5195. Credite externe garantate de bănci (P)

5196. Credite de la trezoreria statului (P)

5197. Credite interne garantate de stat (P)

5198. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P)

53. CASA

531. Casa

5311. Casa în lei (A)

5314. Casa în valută (A)

532. Alte valori

5321. Timbre fiscale şi poştale (A)

5322. Bilete de tratament şi odihnă (A)

5323. Tichete şi bilete de călătorie (A)

5328. Alte valori (A)

54. ACREDITIVE

541. Acreditive

5411. Acreditive în lei (A)

5412. Acreditive în valută (A)

542. Avansuri de trezorerie *17) (A)

*17) În acest cont vor fi evidenţiate şi sumele acordate prin sistemul de carduri.

58. VIRAMENTE INTERNE

581. Viramente interne (A/P)

59. AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE

591. Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţile afiliate (P)

595. Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate (P)

596. Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor (P)

598. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate (P)

CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI

60. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE

601. Cheltuieli cu materiile prime

602. Cheltuieli cu materialele consumabile

6021. Cheltuieli cu materialele auxiliare

6022. Cheltuieli privind combustibilii

6023. Cheltuieli privind materialele pentru ambalat

6024. Cheltuieli privind piesele de schimb

6025. Cheltuieli privind seminţele şi materialele de plantat

6026. Cheltuieli privind furajele

6028. Cheltuieli privind alte materiale consumabile

603. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

604. Cheltuieli privind materialele nestocate

605. Cheltuieli privind energia şi apa

606. Cheltuieli privind animalele şi păsările

607. Cheltuieli privind mărfurile

608. Cheltuieli privind ambalajele

609. Reduceri comerciale primite

61. CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI

611. Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile

612. Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile

613. Cheltuieli cu primele de asigurare

614. Cheltuieli cu studiile şi cercetările

62. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI

621. Cheltuieli cu colaboratorii

622. Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile

623. Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate

624. Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal

625. Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări

626. Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii

627. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate

628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi

63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE

635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

64. CHELTUIELI CU PERSONALUL

641. Cheltuieli cu salariile personalului

642. Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaţilor

643. Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit

644. Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii

645. Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială

6451. Contribuţia unităţii la asigurările sociale

6452. Contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj

6453. Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate

6456. Contribuţia unităţii la schemele de pensii facultative

6457. Contribuţia unităţii la primele de asigurare voluntară de sănătate

6458. Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială

65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

652. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător

654. Pierderi din creanţe şi debitori diverşi

658. Alte cheltuieli de exploatare

6581. Despăgubiri, amenzi şi penalităţi

6582. Donaţii acordate

6583. Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital

6588. Alte cheltuieli de exploatare

66. CHELTUIELI FINANCIARE

663. Pierderi din creanţe legate de participaţii

664. Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate

6641. Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate

6642. Pierderi din investiţiile pe termen scurt cedate

665. Cheltuieli din diferenţe de curs valutar

666. Cheltuieli privind dobânzile

667. Cheltuieli privind sconturile acordate

668. Alte cheltuieli financiare

67. CHELTUIELI EXTRAORDINARE

671. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare

68. CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ŞI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE

681. Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor

6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele

6813. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor

6814. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante

686. Cheltuieli financiare privind amortizările şi ajustările pentru pierdere de valoare

6863. Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare

6864. Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor circulante

6868. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor

69. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ŞI ALTE IMPOZITE

691. Cheltuieli cu impozitul pe profit

698. Cheltuieli cu impozitul pe venit şi cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus *18)

*)18 Se utilizează conform reglementărilor legale.

CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI

70. CIFRA DE AFACERI NETĂ

701. Venituri din vânzarea produselor finite

702. Venituri din vânzarea semifabricatelor

703. Venituri din vânzarea produselor reziduale

704. Venituri din servicii prestate

705. Venituri din studii şi cercetări

706. Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii

707. Venituri din vânzarea mărfurilor

708. Venituri din activităţi diverse

709. Reduceri comerciale acordate

71. VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE

711. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

712. Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie

72. VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZĂRI

721. Venituri din producţia de imobilizări necorporale

722. Venituri din producţia de imobilizări corporale

74. VENITURI DIN SUBVENŢII DE EXPLOATARE

741. Venituri din subvenţii de exploatare

7411. Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri *19)

7412. Venituri din subvenţii de exploatare pentru materii prime şi materiale consumabile

7413. Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli externe

7414. Venituri din subvenţii de exploatare pentru plata personalului

7415. Venituri din subvenţii de exploatare pentru asigurări şi protecţie socială

7416. Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare

7417. Venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri

7418. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată

*19) Se ia în calcul la determinarea cifrei de afaceri.

75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

754. Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi

758. Alte venituri din exploatare

7581. Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi

7582. Venituri din donaţii primite

7583. Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital

7584. Venituri din subvenţii pentru investiţii

7588. Alte venituri din exploatare

76. VENITURI FINANCIARE

761. Venituri din imobilizări financiare

7611. Venituri din acţiuni deţinute la entităţile afiliate

7613. Venituri din interese de participare

762. Venituri din investiţii financiare pe termen scurt

763. Venituri din creanţe imobilizate

764. Venituri din investiţii financiare cedate

7641. Venituri din imobilizări financiare cedate

7642. Câştiguri din investiţii pe termen scurt cedate

765. Venituri din diferenţe de curs valutar

766. Venituri din dobânzi

767. Venituri din sconturi obţinute

768. Alte venituri financiare

77. VENITURI EXTRAORDINARE

771. Venituri din subvenţii pentru evenimente extraordinare şi altele similare

78. VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE

781. Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare

7812. Venituri din provizioane

7813. Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor

7814. Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante

7815. Venituri din fondul comercial negativ *20)

*20) Abrogată.

786. Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare

7863. Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare

7864. Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulante

CLASA 8 - CONTURI SPECIALE

80. CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI

801. Angajamente acordate

8011. Giruri şi garanţii acordate

8018. Alte angajamente acordate

802. Angajamente primite

8021. Giruri şi garanţii primite

8028. Alte angajamente primite

803. Alte conturi în afara bilanţului

8031. Imobilizări corporale luate cu chirie

8032. Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare

8033. Valori materiale primite în păstrare sau custodie

8034. Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare

8035. Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţă

8036. Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate

8037. Efecte scontate neajunse la scadenţă

8038. Bunuri publice primite în administrare, concesiune şi cu chirie

8039. Alte valori în afara bilanţului

804. Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe

8045. Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe

805. Dobânzi aferente contractelor de leasing şi altor contracte asimilate, neajunse la scadenţă

8051. Dobânzi de plătit

8052. Dobânzi de încasat *21)

*21) Acest cont se foloseşte de către entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing,

806. Certificate de emisii de gaze cu efect de seră

807. Active contingente

808. Datorii contingente

89. BILANŢ

891. Bilanţ de deschidere

892. Bilanţ de închidere

CLASA 9 - CONTURI DE GESTIUNE *22)

*22) Pentru organizarea contabilităţii de gestiune, folosirea conturilor din această clasă este opţională.

90. DECONTĂRI INTERNE

901. Decontări interne privind cheltuielile

902. Decontări interne privind producţia obţinută

903. Decontări interne privind diferenţele de preţ

92. CONTURI DE CALCULAŢIE

921. Cheltuielile activităţii de bază

922. Cheltuielile activităţilor auxiliare

923. Cheltuieli indirecte de producţie

924. Cheltuieli generale de administraţie

925. Cheltuieli de desfacere

93. COSTUL PRODUCŢIEI

931. Costul producţiei obţinute

933. Costul producţiei în curs de execuţie

CAP. V - Traspunerea *23) soldurilor conturilor din balanţa de verificare la 31.12.2009 în noul plan de conturi general

*23) Administratorii entităţilor răspund pentru transpunerea corectă a soldurilor conturilor, din balanţele de verificare la 31 decembrie 2009, în conturile prevăzute în noul Plan de conturi general cuprins în prezentele reglementări. De asemenea, se va urmări ca transpunerea din vechile conturi sintetice în noile conturi sintetice de gradul unu şi doi, dacă este cazul, să se efectueze în functie de natura sumelor reflectate în soldul fiecărui cont.


Conturi potrivit reglementărilor contabile conforme cu directivele europene

Conturi vechi (conform Planului de conturi general cuprins în reglementările contabile aprobate prin O.M.F.P. 1785/ 2005, cu modificările şi completările ulterioare)

Simbol cont

Denumire cont

Simbol cont

Denumire cont

CLASA 1 – CONTURI DE CAPITALURI

GRUPA 10 – CAPITAL ŞI REZERVE

1067

Rezerve din diferenţe de curs valutar în relaţie cu investiţia netă într-o entitate străină

 

Cont nou

108

Interese care nu controlează

108

Interese minoritare

1081

Interese care nu controlează - rezultatul exerciţiului financiar

1081

Interese minoritare - rezultatul exerciţiului financiar

1082

Interese care nu controlează - alte capitaluri proprii

1082

Interese minoritare - alte capitaluri proprii

CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZĂRI

GRUPA 22 - IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS DE APROVIZIONARE

223

Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii în curs de aprovizionare

 

Cont nou

224

Mobilier, aparatură birotică echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale în curs de aprovizionare

 

Cont nou

CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI ŞI PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE

GRUPA 32 - STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE

321

Materii prime în curs de aprovizionare

 

Cont nou

322

Materiale consumabile în curs de aprovizionare

 

Cont nou

323

Materiale de natura obiectelor de inventar în curs de aprovizionare

 

Cont nou

326

Animale în curs de aprovizionare

 

Cont nou

327

Mărfuri în curs de aprovizionare

 

Cont nou

328

Ambalaje în curs de aprovizionare

 

Cont nou

GRUPA 33 – PRODUCŢIA ÎN CURS DE EXECUŢIE

332

Servicii în curs de execuţie

332

Lucrări şi servicii în curs de execuţie

CLASA 4 - CONTURI DE TERŢI

GRUPA 40 - FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE

4092

Furnizori - debitori pentru prestări de servicii

4092

Furnizori - debitori pentru prestări de servicii şi executări de lucrări

GRUPA 44 - BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE

4411

Impozitul pe profit

4411

Impozitul pe profit curent

GRUPA 47 - CONTURI DE SUBVENŢII, REGULARIZARE ŞI ASIMILATE

475

Subvenţii pentru investiţii

 

Cont nou

CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI

GRUPA 60 - CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE

609

Reduceri comerciale primite

 

Cont nou

GRUPA 64 - CHELTUIELI CU PERSONALUL

643

Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit

 

Cont nou

644

Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii

 

Cont nou

6456

Contribuţia unităţii la schemele de pensii facultative

 

Cont nou

6457

Contribuţia unităţii la primele de asigurare voluntară de sănătate

 

Cont nou

GRUPA 65 - ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

652

Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător

 

Cont nou

6582

Donaţii acordate

6582

Donaţii şi subvenţii acordate

CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI

GRUPA 70 - CIFRA DE AFACERI NETĂ

709

Reduceri comerciale acordate

 

Cont nou

GRUPA 71 - VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE

711

Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

 

Din contul 711 "Variaţia stocurilor"

712

Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie

 

Din contul 711 "Variaţia stocurilor"

GRUPA 75 - ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

7582

Venituri din donaţii primite

7582

Venituri din donaţii şi subvenţii primite

CLASA 8 - CONTURI SPECIALE

GRUPA 80 - CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI

8038

Bunuri publice primite în administrare, concesiune şi cu chirie

 

Cont nou

806

Certificate de emisii de gaze cu efect de seră

 

Cont nou

807

Active contingente

 

Cont nou

808

Datorii contingente

 

Cont nou            Pe parcursul OMFP 3055/ 2009 este prezentat întregul plan de conturi dar mai sus nu aveţi prezentate decât elementele noi sau cele modificate.

Cap. VI – Structura situaţiilor financiare anuale.

Secţiunea a 1-a – Bilanţul.

1.1. Bilanţul.

330. - Structura bilanţului care se întocmeşte de entităţile prevăzute la pct. 3 alin. (1) este următoarea:

Judeţul ______________________|_|_|  Forma de proprietate ______|_|_|

Entitate ________________________    Activitatea preponderentă

Adresa: localitatea _______________, (denumire clasă CAEN) ________

sectorul ___, str. _______ nr. ____,

bl. _____ sc. _____, ap. ___________ Cod clasă CAEN _______|_|_|_|_|

Telefon ___________, fax __________  Cod unic de înregistrare

Număr din registrul comerţului _____ ____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

BILANŢ la data de ........

                                                              - lei –

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Sold la

Începutul exerciţiului financiar

Sfârşitul exerciţiului financiar

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

 

 

 

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

 

 

 

1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 – 2801)

01

 

 

2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 – 2803 – 2903)

02

 

 

3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 – 2805 – 2808 – 2905 – 2908)

03

 

 

4. Fond comercial (ct. 2071 – 2807 – 2907)

04

 

 

5. Avansuri şi imobilizări necorporale în curs de execuţie (ct. 233 + 234 – 2933)

05

 

 

TOTAL (rd. 01 la 05)

06

 

 

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

 

 

 

1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 – 2811 – 2812 – 2911 – 2912)

07

 

 

2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 – 2813 – 2913)

08

 

 

3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 – 2814 – 2914)

09

 

 

4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231 + 232 – 2931)

10

 

 

TOTAL (rd. 07 la 10)

11

 

 

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

 

 

 

1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 261 – 2961)

12

 

 

2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate (ct. 2671 + 2672 – 2964)

13

 

 

3. Interese de participare (ct. 263 – 2962)

14

 

 

4. Împrumuturi acordate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 – 2965)

15

 

 

5. Investiţii deţinute ca imobilizări (ct. 265 – 2963)

16

 

 

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

17

 

 

TOTAL (rd. 12 la 17)

18

 

 

ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)

19

 

 

B. ACTIVE CIRCULANTE

 

 

 

I. STOCURI

 

 

 

1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 – 391 – 392 – 3951 – 3958 – 398)

20

 

 

2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 – 3941 – 3952)

21

 

 

3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 – 3945 – 3946 – 3953 – 3954 – 3956 – 3957 – 396 – 397 – 4428)

22

 

 

1.    Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)

23

 

 

TOTAL (rd. 20 la 23)

24

 

 

II. CREANŢE  (sumele care urmează să fie însacate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)

 

 

 

1. Creanţe comerciale*27) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 – 491)

25

 

 

2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)

26

 

 

3. Sume de încasat de la entităţile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 – 495*)

27

 

 

4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)

28

 

 

5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 – 495*)

29

 

 

TOTAL (rd. 25 la 29)

30

 

 

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT

 

 

 

1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 – 591)

31

 

 

2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 – 595 – 596 – 598 + 5113 + 5114)

32

 

 

TOTAL (rd. 31 + 32)

33

 

 

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

34

 

 

ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)

35

 

 

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)

36

 

 

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN

 

 

 

1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 – 169)

37

 

 

2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)

38

 

 

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

39

 

 

4. Datorii comerciale – furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

40

 

 

5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)

41

 

 

6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

42

 

 

7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)

43

 

 

8. Alte datorii inclusiv datoriile fiscale şi datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444 + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

44

 

 

TOTAL (rd. 37 la 44)

45

 

 

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 – 45 – 63)

46

 

 

F. TOTAL ACTIVE MINUIS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)

47

 

 

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN

 

 

 

1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 – 169)

48

 

 

2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)

49

 

 

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

50

 

 

4. Datorii comerciale – furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

51

 

 

5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)

52

 

 

6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

53

 

 

7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)

54

 

 

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

55

 

 

TOTAL (rd. 48 la 55)

56

 

 

H. PROVOZIOANE

 

 

 

1. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (ct. 1515)

57

 

 

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

58

 

 

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513*28 + 1514 + 1518)

59

 

 

TOTAL (rd. 57 la 59)

60

 

 

I. VENITURI ÎN AVANS

 

 

 

1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)

61

 

 

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472 – total (rd. 63 + 64), din care:

62

 

 

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)

63

 

 

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)

64

 

 

Fond comercial negativ (ct. 2075)

65

 

 

TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)

66

 

 

J. CAPITAL ŞI REZERVE

 

 

 

I. CAPITAL

 

 

 

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

67

 

 

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

68

 

 

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

69

 

 

TOTAL (rd. 67 la 69)

70

 

 

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

71

 

 

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

72

 

 

IV. REZERVE

 

 

 

1. Rezerve legale (ct. 1061)

73

 

 

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

74

 

 

3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)

75

 

 

4. Alte rezerve (ct. 1068)

76

 

 

TOTAL (rd. 73 la 76)

77

 

 

Acţiuni proprii (ct. 109)

78

 

 

Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

79

 

 

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

80

 

 

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) (ct. 117) Sold C

81

 

 

                                                                                     Sold D

82

 

 

VI. PROFITUL SAU PIERDERE Sold C

83

 

 

                                                Sold D

84

 

 

Repartizarea profitului (ct. 129)

85

 

 

CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 70 + 71 + 72 + 77 – 78 + 79 – 80 + 81 – 82 + 83 – 84 – 85)

86

 

 

Patrimoniul public (ct. 1016)

87

 

 

CAPITALURI – TOTAL (rd. 86 + 87)

88

 

 

*27) Sumele înscrise la acest rând şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

*28) Acest cont apare la entităţile care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin <LLNK 12001    94 50AZ01   0 50>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001, precum şi la cele care aplică prevederile pct. 92 alin. (3) din prezentele reglementări.

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

ADMINISTRATOR,               ÎNTOCMIT,

Numele şi prenumele ___________                Numele şi prenumele ______________

Semnătura ___________________                  Calitatea ________________________

Ştampila unităţii                               Semnătura ________________________

                                                                       Nr. de înregistrare în organismul profesional

1.2. Bilanţul prescurtat.

331. - Structura bilanţului prescurtat care se întocmeşte de entităţile prevăzute la pct. 3 alin. (2) este următoarea:

Judeţul ______________________|_|_|   Forma de proprietate ______|_|_|

Entitate ________________________     Activitatea preponderentă

Adresa: localitatea _______________,  (denumire clasă CAEN) ________

sectorul ___, str. _______ nr. ____,

bl. _____ sc. _____, ap. ___________  Cod clasă CAEN _______|_|_|_|_|

Telefon ___________, fax __________   Cod unic de înregistrare

Număr din registrul comerţului _____   ____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

BILANŢ PRESCURTAT la data de...

                                                              - lei –

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Sold la

Începutul exerciţiului financiar

Sfârşitul exerciţiului financiar

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

 

 

 

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205 + 2071 + 208 + 233 + 234 – 280 – 290 – 2933)

01

 

 

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 223 + 224 + 231 + 232 – 281 – 291 – 2931)

02

 

 

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 263 + 265 + 267* - 296*)

03

 

 

ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 01 la 03)

04

 

 

B. ACTIVE CIRCULANTE

 

 

 

I. STOCURI (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 328 + 331 + 332 + 341 + 345 + 346 +/- 348 + 351 + 354 + 356 + 357 + 358 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 + 381 +/- 388 – 391 – 392 – 393 – 394 – 395 – 396 – 397 – 398 + 4091 – 4428)

05

 

 

II. CREANŢE *29)(Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct. 267* - 296* + 4092 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 451** + 453** + 456** + 4582 + 461 + 473** - 491 – 495 – 496 + 5187)

06

 

 

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct. 501 + 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 – 591 – 595 – 596 – 598)

07

 

 

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

08

 

 

ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 05 la 08)

09

 

 

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)

10

 

 

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161+ 162 + 166 + 167 + 168 – 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 438*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519)

11

 

 

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 10 – 11 – 19)

12

 

 

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12)

13

 

 

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 – 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519)

14

 

 

H. PROVIZIOANE (ct. 151)

15

 

 

I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care

16

 

 

Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)

17

 

 

Venituri înregistrate în avans (ct. 472) – total (rd. 19 + 20), din care:

18

 

 

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)

19

 

 

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)

20

 

 

Fondul comercial negativ (ct. 2075)

21

 

 

J. CAPITAL ŞI REZERVE

 

 

 

I. CAPITAL (rd. 23 la 25), din care:

22

 

 

- capital subscris vărsat (ct. 1012)

23

 

 

- capital subscris nevărsat (ct. 1011)

24

 

 

- patrimoniul regiei (ct. 1015)

25

 

 

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

26

 

 

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

27

 

 

IV. REZERVE (ct. 106)

28

 

 

Acţiuni proprii (ct. 109)

29

 

 

Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

30

 

 

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

31

 

 

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) (ct. 117)       Sold C

32

 

 

                                                                                           Sold D

33

 

 

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR (ct. 121) Sold C

34

 

 

                                                                                                          Sold D

35

 

 

Repartizarea profitului (ct. 129)

36

 

 

CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 22 + 26 + 27 + 28 – 29 + 30 – 31 + 32 – 33 + 34 – 35 – 36)

37

 

 

Patrimoniul public (ct. 1016)

38

 

 

CAPITALURI – TOTAL (rd. 37 + 38)

39

 

 

*29) Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

ADMINISTRATOR,                                          ÎNTOCMIT,

Numele şi prenumele ___________                Numele şi prenumele _______

Semnătura ___________________                              Calitatea _________________

Ştampila unităţii                               Semnătura __________________

                                        Nr. de înregistrare în organismul profesional

Secţiunea a 2-a – Contul de profit şi pierdere.

332. - Structura contului de profit şi pierdere este următoarea:

                     CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE la data de .......

                                                                    - lei -

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Exerciţiul financiar

Precedent

Curent

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 – 04 + 05 + 06)

01

 

 

Producţia vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)

02

 

 

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

 

 

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

 

 

Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul General şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766*)

05

 

 

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)

06

 

 

2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct. 711 + 712) sold C

07

 

 

Sold D

08

 

 

3. Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată (ct. 721 + 722)

09

 

 

4. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7417 + 7815)

10

 

 

- din care, venituri din fondul comercial negativ

11

 

 

VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 – 08 + 09 + 10)

12

 

 

5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct. 601 + 602 – 7412)

13

 

 

Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)

14

 

 

b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct. 605 – 7413)

15

 

 

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)

16

 

 

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

17

 

 

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20) din care:

18

 

 

a) Salarii şi indemnizaţii *30) (ct. 641 + 642 + 643 + 644 – 7414)

19

 

 

b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia spcială (ct. 645 – 7415)

20

 

 

7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 22 - 23)

21

 

 

a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)

22

 

 

a.2) Venituri (ct. 7813)

23

 

 

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 – 26)

24

 

 

b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)

25

 

 

b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)

26

 

 

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)

27

 

 

8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622  623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 – 7416)

28

 

 

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 635)

29

 

 

8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658)

30

 

 

Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666*)

31

 

 

Ajustări privind provizioanele (rd. 32 – 33)

32

 

 

Cheltuieli (ct. 6812)

33

 

 

Venituri (ct. 7812)

34

 

 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 – 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)

35

 

 

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE

 

 

 

-          Profit (rd. 12 – 35)

36

 

 

-          Pierdere (rd. 35 – 12)

37

 

 

9. Venit din interese de participare (ct. 7611 + 7613)

38

 

 

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate

39

 

 

10. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)

40

 

 

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate

41

 

 

11. Venituri din dobânzi (ct. 766*)

42

 

 

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate

43

 

 

Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)

44

 

 

VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)

45

 

 

12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 47 – 48)

46

 

 

- Cheltuieli (ct. 686)

47

 

 

- Venituri (ct. 786)

48

 

 

13. Cheltuieli privind dobânzile (ct 666* - 7418)

49

 

 

- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate

50

 

 

Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)

51

 

 

CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)

52

 

 

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă)

 

 

 

- Profit (rd. 45 – 52)

53

 

 

- Pierdere (rd. 52 – 45)

54

 

 

14. PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă)

 

 

 

- Profit (rd. 12 + 45 – 35 – 52)

55

 

 

- Pierdere (rd. 35 + 52 – 12 – 45)

56

 

 

15 Venituri extraordinare (ct. 771)

57

 

 

16 Cheltuieli extraordinare (ct. 671)

58

 

 

17 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:

 

 

 

- Profit (rd. 57 – 58)

59

 

 

- Pierdere (rd. 58 – 57)

60

 

 

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)

61

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)

62

 

 

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)

 

 

 

- Profit (rd. 61 – 62)

63

 

 

- Pierdere (rd. 62 – 61)

64

 

 

18. Impozitul pe profit (ct. 691)

65

 

 

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)

66

 

 

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:

 

 

 

- Profit (rd. 62 – 64 – 65)

67

 

 

- Pierdere (rd. 63 + 64 + 65)

                  (rd. 64 + 65 – 62)

68

 

 

*30) La acest rând se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

ADMINISTRATOR,                                          ÎNTOCMIT,

Numele şi prenumele ___________                Numele şi prenumele __________

Semnătura ___________________                  Calitatea ____________________

Ştampila unităţii                                           Semnătura ____________________

                                                           Nr. de înregistrare în organismul profesional

Secţiunea a 3-a – Situaţia modificărilor capitalului propriu.

333. - Structura exemplificativă a situaţiei modificărilor capitalului propriu este următoarea:

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de...........

                                                                    - lei –

Denumirea elementului

Sold la începutul exerciţiului financiar

Creşteri

Reduceri

Sold la sfârşitul exerciţiului financiar

Total din care:

prin  transfer

Total din care:

prin transfer

A

1

2

3

4

5

6

Capital subscris

 

 

 

 

 

 

Patrimoniul regiei

 

 

 

 

 

 

Prime de capital

 

 

 

 

 

 

Rezerve din reevaluare

 

 

 

 

 

 

Rezerve legale

 

 

 

 

 

 

Rezerve statutare sau contractuale

 

 

 

 

 

 

Rezerve reprezentând surplusul realizat din

 

 

 

 

 

 

rezerve din reevaluare

 

 

 

 

 

 

Alte rezerve

 

 

 

 

 

 

Acţiuni proprii

 

 

 

 

 

 

Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii

 

 

 

 

 

 

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii

 

 

 

 

 

 

Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită

Sold C

Sold D

 

 

 

 

 

Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puţin IAS 29*31)

Sold C

Sold D

 

 

 

 

 

Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile

Sold C

Sold D

 

 

 

 

 

Rezultatul reportat provenit din trecrea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene

Sold C

Sold D

 

 

 

 

 

Profitul sau pierderea exerciţiului financiar

Sold C

Sold D

 

 

 

 

 

Repartizarea profitului

 

 

 

 

 

 

Total capitaluri proprii

 

 

 

 

 

 

*31) Acest cont apare doar la entităţile care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 94/2001 şi până la închiderea soldului acestui cont.

ADMINISTRATOR,                                          ÎNTOCMIT,

Numele şi prenumele ___________                Numele şi prenumele __________

Semnătura ___________________                              Calitatea ____________________

Ştampila unităţii                               Semnătura ____________________

                                                                       Nr. de înregistrare în organismul profesional

Nota 1:

Prezentările cifrice cuprinse în situaţia prezentată mai sus trebuie să fie însoţite de informaţii referitoare la:

- natura modificărilor;

- tratamentul fiscal aplicat, acolo unde este cazul;

- natura şi scopul pentru care au fost constituite rezervele;

- orice alte informaţii semnificative.

Nota 2:

Modificările capitalului propriu se prezintă pentru cele două exerciţii financiare, precedent şi curent.

Secţiunea a 4-a – Situaţia fluxurilor de numerar.

334. - (1) O entitate prezintă situaţia fluxurilor de numerar pentru fiecare perioadă pentru care sunt prezentate situaţiile financiare anuale. Situaţia fluxurilor de numerar prezintă modul în care o entitate generează şi utilizează numerarul şi echi valentele de numerar.

În contextul întocmirii acestei situaţii:

- fluxurile de numerar sunt intrările sau ieşirile de numerar şi echivalente de numerar;

- numerarul cuprinde disponibilităţile băneşti şi depozitele la vedere;

- echivalentele de numerar sunt investiţiile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt uşor convertibile în sume cunoscute de numerar şi care sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii.

(2) Situaţia fluxurilor de numerar trebuie să prezinte fluxurile de numerar ale entităţii din cursul perioadei, clasificate pe activităţi de exploatare, de investiţie şi de finanţare.

Activităţile de exploatare sunt principalele activităţi generatoare de venituri ale entităţii, precum şi alte activităţi care nu sunt activităţi de investiţie sau finanţare.

Activităţile de investiţie constau în achiziţionarea şi cedarea de active imobilizate şi de alte investiţii care nu sunt incluse în echivalentele de numerar.

Activităţile de finanţare sunt activităţi care au drept rezultat modificări ale valorii şi structurii capitalurilor proprii şi împrumuturilor entităţii.

Fluxurile de numerar exclud mişcările între elemente care constituie numerar sau echivalente de numerar, deoarece aceste componente fac parte din gestiunea numerarului unei entităţi, şi nu din activităţile de exploatare, investiţie şi finanţare. Gestiunea numerarului presupune plasarea excedentului de numerar în echivalente de numerar.

(3) Structura exemplificativă a situaţiei fluxurilor de numerar întocmită atunci când fluxurile de numerar din activitatea de exploatare sunt prezentate pe baza metodei directe, este următoarea:

SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR*32) la data de...............

*32) Entităţile pot folosi şi metoda indirectă de prezentare a Situaţiei fluxurilor de numerar.

                                                                   - lei –

Denumirea elementului

Exerciţiul financiar

Precedent

Curent

A

1

2

Fluxuri de numerar din activităţi de exploatare

 

 

Încasări de la clienţi

 

 

Plăţi către furnizori şi angajaţi

 

 

Dobânzi plătite

 

 

Impozit pe profit plătit

 

 

Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor

 

 

Numerar net din activităţi de exploatare

 

 

Fluxuri de numerar din activităţi de investiţie:

 

 

Plăţi pentru achiziţionarea de acţiuni

 

 

Plăţi pentru achiziţionarea de imobilizări corporale

 

 

Încasări din vânzarea de imobilizări corporale

 

 

Dobânzi încasate

 

 

Dividende încasate

 

 

Numerar net din activităţi de investiţie

 

 

Fluxuri de numerar din activităţi de finanţare:

 

 

Încasări din emisiunea de acţiuni

 

 

Încasări din împrumuturi pe termen lung

 

 

Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar

 

 

Dividende plătite

 

 

Numerar net din activităţi de finanţare

 

 

Creşterea netă a numerarului şi echivalentelor de numerar

 

 

Numerar şi echivalente de numerar la începutul exerciţiului financiar

 

 

Numerar şi echivalentele de numerar la sfârşitul exerciţiului financiar

 

 

ADMINISTRATOR,                                          ÎNTOCMIT,

Numele şi prenumele ___________                Numele şi prenumele ____ ___

Semnătura ___________________                  Calitatea _________________

Ştampila unităţii                               Semnătura __________________

                                                                       Nr. de înregistrare în organismul profesional

(4) Conform metodei directe, sunt evidenţiate clasele principale de încasări şi plăţi.

(5) Fluxurile de numerar din activitatea de exploatare pot fi prezentate şi conform metodei indirecte, exemplificată în continuare (pentru un exerciţiu financiar):

Profit brut

Ajustări pentru:

Cheltuieli cu amortizarea

Cheltuieli cu provizioanele şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare

Venituri din reluări de provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare

Cheltuieli financiare

Venituri financiare

Cheltuieli privind activele cedate

Venituri din vânzarea activelor

Variaţia soldurilor conturilor de creanţe comerciale şi alte creanţe din exploatare

Variaţia soldurilor conturilor de datorii comerciale şi alte datorii din exploatare

Variaţia soldurilor conturilor de stocuri

Numerar generat din exploatare

Dobânzi plătite

Impozit pe profit plătit.

(6) Fluxurile de numerar din dobânzi şi dividende încasate sau plătite se prezintă separat. Fiecare dintre acestea se clasifică într-o manieră consecventă de la o perioadă la alta, ca fiind generat fie de activităţi de exploatare, fie de investiţie sau de finanţare.

O entitate poate clasifica dobânda plătită, precum şi dobânda şi dividendele încasate drept fluxuri de numerar din exploatare, finanţare şi, respectiv, din investiţie.

Dividendele plătite pot fi clasificate drept fluxuri de numerar din finanţare sau exploatare.

Secţiunea a 5-a – Exemple de prezentare a notelor explicative la situaţiile financiare anuale.

335. - Această secţiune exemplifică modul de prezentare în notele explicative la situaţiile financiare anuale, a informaţiilor cerute de prezentele reglementări. Ca urmare, entităţile stabilesc formatul notelor explicative, cu condiţia prezentării cel puţin a informaţiilor solicitate, referitoare la elementele cuprinse în situaţiile financiare anuale.

Notele explicative prezentate în continuare constituie doar exemple de prezentare, entităţile trebuind să întocmească note explicative care să acopere toate informaţiile necesar a fi prezentate potrivit prezentelor reglementări:

1. Active imobilizate

2. Provizioane

3. Repartizarea profitului

4. Analiza rezultatului din exploatare

5. Situaţia creanţelor şi datoriilor

6. Principii, politici şi metode contabile

7. Participaţii şi surse de finanţare

8. Informaţii privind salariaţii şi membrii organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere

9. Exemple de calcul şi analiză a principalilor indicatori economico-financiari

10. Alte informaţii

Nota 1 - Active imobilizate

                                                                      - lei –

Denumirea elementului

Valoarea brută

Ajustări de valoare***) (amortizări şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)

Imobilizare*)

Sold la începutul exerciţiului financiar

Creşteri****)

Cedări, transferuri şi alte reduceri

Sold la sfârşitul exerciţiului financiar

Sold la începutul exerciţiului financiar

Ajustări înregistrate în cursul exerciţiului financiar

Reduceri sau reluări

Sold la sfârşitul, exerciţiului financiar

0

1

2

3

4 = 1+2-3

5

6

7

8=5+6-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Cheltuielile de constituire şi cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentându-se motivele imobilizării şi perioada de amortizare, cu justificarea acesteia.

**) Modificările valorii brute se vor prezenta plecând de la costul de achiziţie sau costul de producţie pentru fiecare element de imobilizare, în funcţie de tratamentele contabile aplicate.

În cazul în care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depăşeşte cinci ani, aceasta trebuie prezentată în notele explicative, împreună cu motivele care au determinat-o.

În cazul fondului comercial amortizat într-o perioadă de peste cinci ani, această perioadă nu trebuie să depăşească durata de utilizare economică a activului şi trebuie să fie prezentată şi justificată în notele explicative.

***) Se vor prezenta duratele de viaţă sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare şi ajustările care privesc exerciţiile anterioare.

****) Se vor prezenta separat creşterile de valoare apărute din procesul de dezvoltare internă.

Nota 2 - Provizioane

                                                                   - lei -

Denumirea provizionului*)

Sold la începutul exerciţiului financiar

Transferuri**)

Sold la sfârşitul exerciţiului financiar

în cont

din cont

0

1

2

3

4 = 1 + 2 - 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Provizioanele prezentate în bilanţ la "Alte provizioane" trebuie descrise în notele explicative, dacă acestea sunt semnificative.

**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinaţiei acestora.

Nota 3 - Repartizarea profitului*)

                                                                     - lei -

Destinaţia profitului

Suma

Profit net de repartizat:

 

- rezerva legală

 

- acoperirea pierderii contabile

 

- dividende etc.

 

Profit nerepartizat

 

*) În cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

                                                                     - lei -

1. Cifra de afaceri netă

2. Costul bunurilor vândute şi al serviciilor prestate

3. Cheltuielile activităţii de bază

4. Cheltuielile activităţilor auxiliare

5. Cheltuielile indirecte de producţie

6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)

7. Cheltuielile de desfacere

8. Cheltuieli generale de administraţie

9. Alte venituri din exploatare

10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)

Nota 5 - Situaţia creanţelor şi datoriilor

                                                                      - lei -

Creanţe

Sold la sfârşitul exerciţiului financiar

Termen de lichiditate

Sub 1 an

Peste 1 an

0

1 = 2 + 3

2

3

Total, din care:

 

 

 

 

 

 

 

                                                               - lei -

Datorii*)

Sold la sfârşitul exerciţiului financiar

Termen de exigibilitate

sub 1 an

1 – 5 ani

peste 5 ani

0

1 = 2 + 3 + 4

2

3

4